Nollvisionen för väg och järnväg

Nollvisionen innebär att ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska vara säkert att resa, oavsett trafikslag.

Visionen är beslutad av riksdagen och utgör grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, och präglar också Trafikverkets inre arbete. Vårt tydliga mål är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i vår egen verksamhet.

Omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken ska fortsätta att minska

Vi arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten i Sverige. Det ger resultat. Under 20 års tid har vi mer än halverat antalet omkomna i trafiken samtidigt som trafiken har ökat. Vi är världsledande i trafiksäkerhetsarbetet. 

Regeringen har fattat beslut om nytt halveringsmål. Det innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska ha minskat till max 133 år 2030.

Säkert att åka tåg i Sverige

Säkerheten i järnvägstrafiken är också hög. I en internationell jämförelse är det säkert att åka tåg i Sverige. Att tågpassagerare omkommer i olyckor är mycket ovanligt, men det inträffar fortfarande alltför många olyckor där människor omkommer eller skadas i plankorsningar, eller på grund av att de befunnit sig ute på spåren. 

Regeringen har fattat beslut om halveringsmål för bantrafiken. Halveringsmålet innebär att antalet omkomna ska minska till max 50 år 2030. Bantrafiken är en definition som innefattar bland annat tunnelbana, spårväg och järnväg. Antalet omkomna på järnväg brukar stå för ca 8 av 10 omkomna i bantrafiken.

Säkerheten är också en förutsättning för ett fungerande transportsystem. Färre olyckor sparar i första hand liv, men bidrar också till att transportsystemet är effektivt och tillförlitligt. Vi bedriver vårt trafiksäkerhetsarbete tillsammans med många andra aktörer, som alla har en viktig roll när det gäller att driva utvecklingen i positiv riktning.