Nollvisionen för väg och järnväg

Nollvisionen innebär att ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska vara säkert att resa, oavsett trafikslag.

Nollvisionen beslutades av riksdagen 1997. Det har förändrat sättet att arbeta med trafiksäkerhet. Även internationellt har Nollvisionens tankar fått genomslag.

Visionen utgör grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och präglar också Trafikverkets inre arbete. Vårt tydliga mål är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i vår egen verksamhet.

Omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken ska fortsätta att minska

Vi arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten i Sverige. Det ger resultat. Under 20 års tid har vi mer än halverat antalet omkomna i trafiken samtidigt som trafiken har ökat. Vi är världsledande i trafiksäkerhetsarbetet. 

I februari 2020 beslutade regeringen om ett nytt etappmål, där antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras till år 2030, och allvarligt skadade ska minska med minst 25 procent. Utgångsvärden är medelvärden av utfallen år 2017–2019.

I faktiska tal innebär det max 133 omkomna samt maximalt 3100 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030.

Säkert att åka tåg i Sverige

Säkerheten i järnvägstrafiken är också hög. I en internationell jämförelse är det säkert att åka tåg i Sverige. Att tågpassagerare omkommer i olyckor är mycket ovanligt, men det inträffar fortfarande alltför många olyckor där människor omkommer eller skadas i plankorsningar, eller på grund av att de befunnit sig ute på spåren. 

Regeringen har fattat beslut om halveringsmål för bantrafiken. Halveringsmålet innebär att antalet omkomna ska minska till max 50 år 2030. Bantrafiken är en definition som innefattar bland annat tunnelbana, spårväg och järnväg. Antalet omkomna på järnväg brukar stå för ca 8 av 10 omkomna i bantrafiken.

Säkerheten är också en förutsättning för ett fungerande transportsystem. Färre olyckor sparar i första hand liv, men bidrar också till att transportsystemet är effektivt och tillförlitligt. Vi bedriver vårt trafiksäkerhetsarbete tillsammans med många andra aktörer, som alla har en viktig roll när det gäller att driva utvecklingen i positiv riktning.