Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nästan hälften av tunga fordon över 35 ton kör överlastade

Det preliminära resultatet av Trafikverkets mätningar för 2021 visar att 42 procent av de tunga fordonen kör överlastade. Med tunga fordon menas i detta fall fordon med en bruttovikt på över 35 ton.

Trafikverket har utfört mätningar på 31 platser runt om i landet och noterat att andelen överlastade fordon är fortsatt hög.

– Överlastade tunga fordon ger allvarliga konsekvenser på trafiksäkerhet och framkomlighet. Det ökar även slitaget på våra vägar och leder till ökade underhållskostnader vilket gör att Trafikverket behöver prioritera bort andra underhållsåtgärder på vägsidan, säger Lennart Kalander, chef för Nationell planering på Trafikverket.

Rätt lastade fordon är bra för vägarnas livslängd, trafiksäkerheten och branschen

Bristande regelefterlevnad ger upphov till snedvriden konkurrens inom branschen samt ökade olycksrisker beroende på otillräckliga fordonsegenskaper. Såväl myndigheter och organisationer som godstransportköpare och godstransportörer vill att godset och transporterna framförs på ett lagligt och säkert sätt på våra vägar.

– Vi ser allvarligt på att nästan vartannat tungt fordon på vägarna kör med överlast, säger Lennart Kalander. Vi behöver arbeta på bred front för att komma tillrätta med problemet och där är våra samarbeten med branschen viktiga.

Om mätningarna och trenden

Trafikverkets undersökning ”Tunga fordons vikt i rörelse” för år 2021 visar att andelen överlastade tunga fordon uppgår till 42 procent. Den fullständiga rapporten publiceras sommaren 2022. 

Vägtrafiklaster - Tunga fordons vikt i rörelse

Trenden ser ut så här: Andelen överlastade fordon har ökat betydligt från 2014. År 2014 uppmättes en överlastandel på 24 procent, 2015 var överlastandelen 38 procent, för att stiga ytterligare under perioden 2016–2018 till 48 procent. 2021 uppmättes en överlastandel på 42 procent.

Andel överlastade fordon
Mätår Fordon med både axel- och bruttoöverlast Fordon med enbart axelöverlast Fordon med enbart bruttoöverlast Total andel överlastade fordon
2014 11,2 % 5,4 % 7,0 % 23,6 %
2015 22,9 % 6,1 % 9,1 % 38,1 %
2016 35,1 % 6,2 % 6,8 % 48,2 %
2017 33,0 % 6,2 % 7,3 % 46,5 %
2018 32,5 % 7,9 % 6,3 % 46,7 %
2019 27,6 % 10,8 % 6,0 % 44,5 %
2020 23,4 % 12,0 % 3,8 % 39,2 %
2021 26,0 % 13,8 % 2,0 % 41,9 %

Tabellen ovan visar andelen överlastade tunga fordon > 35 ton, relativt samtliga mätta fordon > 35 ton för mätåren 2014-2021. Det finns fordon som kör med både axel- och bruttoöverlast, enbart axelöverlast eller enbart bruttoöverlast. Den totala andelen överlastade fordon redovisas i den sista kolumnen.

Resultaten baseras på Trafikverkets undersökning ”Tunga Fordons Vikt i rörelse”, där mätresultat erhålls genom att teknisk utrustning monteras vid plattrambroar som mäter fordons vikt och axelavstånd i rörelse. Mätningen sker under sju dygn vid varje mätplats.

Statistiken som presenteras ovan betecknas som preliminär eftersom Trafikverket ännu inte godkänt mätleverantörens slutleveranser för år 2021.