I klimatneutral infrastruktur ingår elektrifierade arbetsfordon.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Klimatneutral infrastruktur ska nås tidigare

Nya mål har beslutats för våra klimatkrav i upphandlingar. För att bidra till Parisavtalets mål behöver vi minska utsläppen än mer i bygg- och underhållsverksamheten och nå klimatneutral infrastruktur fem år tidigare.

I Paris, i december 2015, enades världens länder om ett nytt klimatavtal där den globala temperaturökningen ska hållas under två grader, och allra helst under 1,5 grader.

– Den största förändringen i målnivåerna är tidigareläggning av det långsiktiga målet om klimatneutral infrastruktur till 2040 istället för 2045, samt skärpning av delmål från 2026. Detta för att ligga i linje med internationellt överenskomna klimatmål, berättar Susanna Toller, nationell samordnare infrastrukturens klimatpåverkan, Trafikverket.

Piloter, utvecklingsprojekt och FOI ska ta oss framåt

För att nå uppsatta mål ställer Trafikverket krav på leverantörer i investerings- och underhållsprojekt att minska klimatpåverkan, både när det gäller hela investeringsprojekt och för enskilda material och drivmedel. Men det kommer inte att räcka med att ställa krav och använda incitament i form av bonus.

Kraven behöver kompletteras med forskning, utveckling och demonstrationsprojekt med syfte att lyfta åtgärder som i dagsläget inte är lönsamma eller där det finns andra hinder för att införa dem.

– Dialog och samverkan i hela leverantörskedjan är en nyckel för att vi gemensamt ska kunna nå de uppsatta målen, fortsätter Susanna Toller. Det kommer också att krävas styrmedel på nationell nivå och på EU-nivå för att omställningen ska ske.

Elektrifiering av entreprenadmaskiner

Elektrifiering är en del av de uppdaterade klimatkraven med krav på personbilar och lätta lastbilar,  för entreprenadmaskiner finns i nuläget indikativa nivåer.

– Vi är nu igång med flera FOI-projekt, bland annat ett som handlar om elektrifiering av entreprenadmaskiner, berättar Magnus Lindgren, Strategisk utveckling, Trafikverket.

För att driva på utvecklingen har Trafikverket genomfört ett antal upphandlingar av piloter där mer långtgående klimatkrav ställs med inspiration från målet för 2030, minst 50 procents reduktion av klimatpåverkan, med bonus upp till 100 procent och krav på fossilfrihet i entreprenaden.

Det pågår också många utvecklingsprojekt med bäring på reduktion av klimatpåverkan från infrastruktur. Några exempel är Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – bygg- och anläggningssektorn samt Anläggningsforums utvecklingsprojekt.