Denna nyhet är äldre än 6 månader

Digitala godstransporter på järnväg i hela Europa

Digitala automatkoppel är en av de väsentliga möjliggörarna för att omvandla den europeiska godstrafiken på järnväg till en effektiv och konkurrenskraftig affär. Det skapar värde för Sverige och bidrar till en grönare godstrafik.

Digitala automatkoppel (DAC) ger oss den grundläggande digitalisering och automatisering som godstransport-branschen så väl behöver. Införandet av DAC skapar också förutsättning för att öka de intermodala transporterna d.v.s. överflyttning av gods mellan olika trafikslag.

Digitala automakoppel bidrar till ökad produktivitet, effektivitet och servicekvalitet, vilket i sin tur leder till en ökad konkurrenskraft. Tillsammans med smart kapacitetsökning kommer en implementering att skapa de förutsättningar som krävs för att flytta mer godstrafik till det europeiska järnvägssystemet. Det bidrar även till EUs gröna giv (Green Deal) och ökar även säkerheten för såväl medarbetare som på systemnivå. Green Deal står för Den europeiska gröna given och är ett prioriterat initiativ av Europeiska kommissionen för att göra Europeiska unionen klimatneutralt till 2050.

Jan Bergstrand
Jan Bergstrand 

– Om järnvägen ska öka sitt värdeskapande för samhället och kunna konkurrera med vägtransporterna är det ett grundläggande steg att införa digitala automatkoppel. Det är också möjliggörare för andra och ytterligare automatiseringskomponenter inom järnvägens godstransportområde, menar Jan Bergstrand.

Klimatsmartare vägtransporter – järnvägen kan inte ligga på latsidan

I nuläget är tåget det mest klimatsmarta alternativet för långväga godstrafik. Det betyder inte att järnvägen kan ligga på latsidan. Det finns fortfarande en hel del diesel-lok i Europa och även för de svenska elektrifierade järnvägsnätet finns förbättringar att göra. Digitala automatkoppel är en del i en ökad energieffektivisering men mer behöver göras.

För gods på väg ser vi på sikt en successiv minskning av CO2-utsläpp i och med fler och mer effektiva elektrifierade godsfordon. 

– Men, trängseln på vägarna ökar. Här kan väl planerade intermodala transporter vara en av lösningarna och då måste vi ha en effektiv godshantering på järnvägen, konstaterar Jan.

Implementering av digitala automatkoppel i Europa

För en framgångsrik och effektiv implementering av digitala automatkoppel (DAC) i Europa är det avgörande att vi har ett öppet, nära och effektivt samarbete mellan järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, fordonsägare och järnvägsindustrin.

Bo Olsson 

Här är också enheter som ansvarar för underhåll, berörda sektor-organisationer, forskningscentra och nationella och europeiska politiska institutioner involveras. Inom Shift2Rail har därför ett program; EDDP bildats som verkar för och samordnar alla intressenter för en gemensam leverans av digitala automatkoppel.

– EDDP ger oss den plattform vi behöver för att nå ett lyckosamt införande av digitala automatkoppel, säger Bo Olsson, programansvarig för Shift2Rail i Trafikverket.

Två flaggskeppsområden inom Europe´s Rail

För närvarande pågår ett omfattande arbete för att formera och organisera Shift2Rails efterföljare Europe´s Rail. En viktig milstolpe är skapandet av två, så kallade flaggskeppsområden inom godsområdet som ska ges stort utrymme och fokus och där särskild vikt läggs vid implementering och uppföljning.

  • Det heldigitala godståget med digitala automatkoppel (EDDP).
  • Sömlösa transporter och gränsöverskridande mobilitet där bland annat kundfokus, delad data och intermodalitet är viktiga områden.

– Det är välkommet att implementering har blivit högt prioriterat i det nya programmet Europe´s Rail. Vi måste få ut nyttan med vår forskning och samtidigt utgå från ett systemperspektiv för att åstadkomma genomförbara och hållbara lösningar. Det kräver en långsiktig investering och engagemang från järnvägens alla intressenter och jag tycker vi är på god väg, avslutar Bo.

Mer information
EDDP står för European DAC Delivery Programe (Europeiska programmet för leverans av digitala automatkoppelI). Inom EU verkar EDDP-programmet för en gemensam leverans av digitala automatkoppel. Införandet av digitala automatkoppel bygger på resultat från Shift2Rails forskning och utveckling jämte genomförda tester och piloter. Programmets syfte är att säkerställa nödvändiga åtgärder för ett snabbt, tekniskt och ekonomiskt, genomförande i hela Europa.

 
 
Fr8RAIL IV – Grant Agreement no: 101004051