Långa lastbilar på det svenska vägnätet

Vi arbetar sedan länge med att skapa förutsättningar för mer effektiva transportlösningar. Att öppna upp ett vägnät för långa fordon ger förutsättningar både för mer effektiva transporter och för minskad klimatpåverkan.

De huvudsakliga fördelarna med långa lastbilar är egentligen desamma som för tunga lastbilar. Om godsmängden är densamma kommer en lång, eller tung, lastbil att ha möjlighet att transportera mer god per lastbil (transportenhet). Detta resulterar i att det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods. Enligt våra beräkningar innebär detta att vi exempelvis kan minska utsläppen från den tunga lastbilstrafiken med mellan 4 - 6 procent. Långa lastbilar medför även att transportkostnaden minskar, vilket kan stärka näringslivets konkurrenskraft.

Möjligheten att framföra tyngre lastbilar med bruttovikter upp till 74 ton (BK4) finns redan på delar av det svenska vägnätet sedan 2018, och nu tar Trafikverket nästa steg och planerar för att öppna upp ett vägnät för långa lastbilar (fordonståg) upp till 34,5 meter. Detta är möjligt tack vare den förändring i trafikförordningen som trädde ikraft 31 augusti 2023, som tillåter Trafikverket eller kommuner (där kommunen är väghållare) att föreskriva om att tillåta fordonståg upp till 34,5 på en viss väg, del av väg eller vägsträcka. Först efter det att föreskrifter för de utpekade vägarna trätt ikraft, blir det tillåtet att trafikera dessa vägar med fordonståg upp till 34,5 meter.

En del av ett effektivt transportsystem är att möjliggöra för olika former av HCT-fordon, High Capacity Transports, fordon med högre lastkapacitet jämfört med vad vi har idag. Effektivare godstransporter bidrar till minskade utsläpp samt stärkt konkurrenskraft för näringslivet, men för att nyttan med långa lastbilar ska uppnås krävs att transporterna kan nå sina respektive start- och slutpunkter. Detta har Trafikverket arbetat med tillsammans med alla de cirka 160 kommuner som ligger längs med det utpekade vägnätet. Under våren 2023 har Trafikverket genomfört samråd och dialog med alla berörda kommuner med syftet att undersöka vilka relevanta målpunkter som finns, samt vilka anslutningsvägar som behöver öppnas för långa lastbilar. Målsättningen har varit att det ska vara möjligt för långa lastbilar att nå så många relevanta målpunkter som möjligt, oavsett väghållare, i samband med att ett sammanhängande vägnät öppnar.

Fordonskrav

För att det ska vara möjligt för en väghållare, Trafikverket eller en kommun, att föreskriva om att tillåta långa lastbilar (fordonståg) upp till 34,5 meter, krävs också att det finns fordonskrav beslutade, något som Transportstyrelsen ansvarar för. Fordonskraven har varit på remiss under våren 2023 och trädde ikraft 15 september 2023. Se även länk nedan för mer info om Transportstyrelsens fordonskrav.

Transportstyrelsens fordonskrav

Trafikverket planerar att öppna ett sammanhängande vägnät för långa lastbilar 1 december 2023

1 december 2023 öppnar de första vägarna i Sverige för långa lastbilar (fordonståg) upp till 34,5 meter. Vägnätet består dels av de cirka 450 mil väg som tidigare pekats ut (se länk ”Utpekat vägnät” nedan), dels cirka 140 mil statliga anslutningsvägar som identifierats i samråd och dialog med de cirka 160 kommuner som på något sätt berörs av det utpekade vägnätet. Utöver detta tillkommer även alla de kommunala vägar som identifierats i dialogerna. Totalt handlar det om cirka 590 mil statliga vägar som kan öppnas 1 december 2023.

Samtliga vägar, oavsett väghållare, kommer från december 2023 återfinnas som ett eget lager i NVDB (Nationell Väg Data Bas). Länk till NVDB.se återfinns nedan.

NVDB (Nationell Väg Data Bas)

Trafikverkets föreskrifter om långa fordonståg