Delar av det svenska vägnätet öppet för 34,5 meter långa fordon

Vi arbetar sedan länge med att skapa förutsättningar för mer effektiva transportlösningar. Att öppna upp ett vägnät för 34,5 meter långa fordon ger förutsättningar både för mer effektiva transporter och för minskad klimatpåverkan.

Vägnätet består dels av de cirka 450 mil väg som tidigare pekats ut (se länk ”Utpekat vägnät” nedan), dels cirka 140 mil statliga anslutningsvägar som identifierats i samråd och dialog med de 160 kommuner som på något sätt berörs av det utpekade vägnätet. Utöver detta tillkommer även alla de kommunala vägar som identifierats i dialogerna. Totalt handlar det om cirka 590 mil statliga vägar som öppnas 1 december 2023.

Mer gods per lastbil ger effektivare transporter och mindre utsläpp

Fördelarna med långa lastbilar är egentligen desamma som för tunga lastbilar. Om godsmängden är densamma kommer en lång, eller tung, lastbil att ha möjlighet att transportera mer god per lastbil (transportenhet). Detta resulterar i att det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods. Enligt våra beräkningar innebär detta att vi exempelvis kan minska utsläppen från den tunga lastbilstrafiken mellan 4 och 6 procent. Långa lastbilar medför även att transportkostnaden minskar, vilket kan stärka näringslivets konkurrenskraft.

God samverkan med kommuner och näringsliv är en framgångsfaktor

Samarbetet mellan näringsliv, kommuner och Transportstyrelsen är en förutsättning för att kunna öppna upp vägnätet för 34,5 m långa lastbilar, där lastbilar får tillgång till start- och målpunkter utan att behöva lasta om längs vägen. Vägnätet för långa lastbilar berör i nuläget 160 kommuner.

Trafikverket kommer fortsätta arbetet med att utveckla vägnätet för långa lastbilar, bland annat genom dialog med berörda kommuner och näringsliv med syfte att identifiera ytterligare målpunkter och anslutningsvägar. Målsättningen är att det ska vara möjligt för långa lastbilar att nå så många relevanta målpunkter som möjligt. På längre sikt kommer även Trafikverket se över möjligheterna att utöka huvudvägnätet, så att ännu fler kommuner kan kopplas ihop i ett sammanhängande vägnät.

Förutsättningar för ett effektivt transportsystem

En del av ett effektivt transportsystem är att möjliggöra för olika former av HCT-fordon, High Capacity Transports, fordon med högre lastkapacitet jämfört med vad vi har idag. Möjligheten att framföra tyngre lastbilar med bruttovikter upp till 74 ton (BK4) finns redan på delar av det svenska vägnätet sedan 2018.  Nu har Trafikverket tagit nästa steg och öppnat upp ett utpekat vägnät för långa lastbilar (fordonståg) upp till 34,5 meter. Detta är möjligt tack vare den förändring i trafikförordningen som trädde ikraft 31 augusti 2023.

Trafikverkets riktlinjer för anslutningsvägar innebär:

 • Anslutningsvägen bör vara max 10 km från det utpekade vägnätet
 • För tvåfältsväg med separat GC – minsta totala körbanebredd, 7,0 m
 • För tvåfältsväg med blandtrafik gäller nedan;
  • 80 km/h – Minsta totala körbanebredd, 8,5 m
  • 60/70 km/h – Minsta totala körbanebredd, 8,0 m
  • 40/50 km/h – Minsta totala körbanebredd, 7,0 m
    

I många fall finns redan anslutningsvägar upprättade mellan det statliga vägnätet och det kommunala vägnätet i den aktuella kommunen. Då anslutningsvägar till enskilda verksamheter kräver att kommunal väg upplåts för långa lastbilar, är rekommendationen att kontakta berörd kommun.

Du som trafikant - planera omkörningen noggrant

Längre lastbilar innebär längre omkörningssträcka. Det har gjorts noggranna omkörningsstudier där man sett på hur mycket längre tid det tar att köra om längre fordon. Skillnaden är inte så stor. Det finns ingen generell ökad trafiksäkerhetsrisk kopplat till att fordonen blir nästan tio meter längre. Tvärtom, färre lastbilar i vägtrafiken innebär färre olyckor. Alla lastbilar som är längre 25,25 m är försedda med skylt fram och bak på fordonet. Därmed kan trafikanterna förbereda sin eventuella omkörning.