Vägnät för fordonståg upp till 34,5 meter

Att öppna upp vägnätet för fordonståg upp till 34,5 meter ger förutsättningar både för mer effektiva transporter och för minskad klimatpåverkan. Den 1 december 2023 öppnades 590 mil statliga vägar upp för fordonståg upp till 34,5 meter.

Vägnätet består av cirka 450 mil huvudvägar och cirka 140 mil statliga anslutningsvägar som identifierats i samråd och dialog med de 160 kommuner som på något sätt berörs av det utpekade vägnätet. Utöver detta tillkommer även alla de kommunala vägar som identifierats i dialogerna.

Mer gods per enhet ger effektivare transporter och mindre utsläpp

Fördelarna med fordonståg upp till 34,5 meter är egentligen desamma som för BK4-ekipage. Om godsmängden är densamma kommer ett långt, eller tungt, fordonståg att ha möjlighet att transportera mer gods per transportenhet. Detta resulterar i att det krävs färre enheter för att transportera samma mängd gods. Enligt våra beräkningar innebär detta att vi exempelvis kan minska utsläppen från den tunga trafiken med mellan 4 till6 procent. Fordonståg upp till 34,5 meter medför även att transportkostnaden minskar, vilket kan stärka näringslivets konkurrenskraft.

God samverkan med kommuner och näringsliv är en framgångsfaktor

Målsättningen är att det ska vara möjligt för fordonståg upp till 34,5 meter att nå så många relevanta målpunkter som möjligt. Samarbetet mellan näringsliv, kommuner och Transportstyrelsen har varit en förutsättning för möjligheten att öppna vägnätet och samtidigt säkerställa tillgång till relevanta start- och målpunkter utan att behöva lasta om längs vägen. 

E-tjänst – en väg in för nya anslutningsvägar för fordonståg upp till 34,5 meter

Vägnätet för fordonståg upp till 34,5 meter består av två delar, huvudvägnätet och anslutningsvägar, där anslutningsvägar kopplar samman relevanta målpunkter med huvudvägnätet. Dessa består i många fall av vägar med både statligt och kommunalt huvudmannaskap, och därför har Trafikverket lanserat en e-tjänst som bland annat företag kan använda för att skicka in önskemål om nya anslutningsvägar för fordonståg upp till 34,5 meter. E-tjänsten syftar till att underlätta för näringslivet att nyttja mer effektiva transportlösningar.

Trafikverket kommer bedöma lämpligheten för de statliga delarna av de önskade anslutningsvägarna och sedan skicka remiss till berörd kommun avseende de kommunala vägar som berörs. De önskemål som enbart berör kommunala vägar kommer skickas vidare till berörd kommun.

Vid bedömning av lämpligheten för att upplåta den statliga delen av anslutningsvägen kommer Trafikverket huvudsakligen tillämpa nedanstående kriterier. Utöver dessa gäller fortsatt att en anslutningsväg inte får överskrida 10 km från huvudvägnätet.

Om samtliga berörda väghållare bedömer att anslutningsvägen är lämplig att upplåta för fordonståg upp till 34,5 meter, kommer Trafikverket att inkludera den statliga delen av anslutningsvägen i den närmast möjliga revideringen av trafikföreskrifter. Önskemål som kommer Trafikverket tillhanda senast 19 maj 2024 kan, under förutsättning att anslutningsvägen bedömts som lämplig, tidigast upplåtas för trafik från och med 1 januari 2025.