Långa lastbilar på det svenska vägnätet

Vad innebär långa lastbilar, på vilka vägar ska det vara tillåtet att framföra dessa och hur arbetar Trafikverket med dessa frågor?

En del av ett effektivt transportsystem är att möjliggöra för olika former av HCT-fordon, High Capacity Transports, fordon med högre lastkapacitet jämfört med vad vi har idag. Effektivare godstransporter bidrar till minskade utsläpp samt stärkt konkurrenskraft för näringslivet.

För att nyttan med långa lastbilar ska uppnås krävs att transporterna kan nå sina respektive start- och slutpunkter, vilket Trafikverket arbetar med tillsammans med alla de cirka 155 kommuner som ligger längs med det utpekade vägnätet. Under våren 2023 genomför Trafikverket samråd och dialog med alla berörda kommuner med syftet att undersöka vilka relevanta målpunkter som finns, samt vilka anslutningsvägar som behöver öppnas för långa lastbilar. Målsättningen är att det ska vara möjligt för långa lastbilar att nå så många relevanta målpunkter som möjligt, oavsett väghållare, i samband med att ett vägnät öppnar.

För att det ska vara möjligt för en väghållare, Trafikverket eller en kommun, att föreskriva om att tillåta fordonskombinationer upp till 34,5 meter, krävs också att det finns fordonskrav beslutade, något som Transportstyrelsen ansvarar för. Trafikverket har en dialog med Transportstyrelsen och har för avsikt att föreskriva om att tillåta fordonskombinationer upp till 34,5 meter i direkt anslutning till att fordonskraven beslutas. 

Trafikverket informerar om införandet av vägnät för långa lastbilar

Välkommen till ett informationsmöte där vi berättar om hur arbetet med att öppna upp ett vägnät för 34,5 meter långa lastbilar fortgår. Informationsmötet är öppet för alla men riktar sig främst till verksamma inom branschorganisationer och näringsliv. Under mötet går vi igenom följande

  • Trafikverkets uppdrag
  • Utpekat vägnät och anslutningsvägar
  • Tidplan för öppnande
  • Fortsatt arbete

Det kommer att finnas utrymme för att ställa frågor.

Tid och plats; 12 juni, kl 13-14, digitalt via Skype
Anmälan: Anmäl dig via länken nedan senast 8 juni.

Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här

Mer information och kontakt

I dokumentet Tekniskt PM beskrivs exempel på nya fordonskombinationer och dess framkomlighet och utrymmeskrav i korsningar, inklusive körspårsmallar och typritningar. Kontakta oss om du önskar ta del av dokumentet eller har andra frågor, se fliken Kontaktuppgifter.