Bron till kontinenten mellan Malmö, Sverige,och Danmark

ITS i Europa

Genom att delta i europeiska projekt inom intelligenta transportsystem (ITS) så påverkar och bidrar Trafikverket till att bygga ett europeiskt transportsystem.

När ITS-tjänster fungerar på ett liknande sätt i olika länder underlättar det för de som reser över landsgränserna och för transportörer som skickar gods inom Europa. Det bidrar i sin tur till minskad trängsel i trafiken, sparade liv och en minskad påverkan på miljön från trafiken.

Projekten som Sverige deltar i är delfinansierade av EU via CEF Transport, en finansieringsfond för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T).

Europeiska ITS-projekt som Sverige deltar i:

NordicWay är ett nordiskt samarbete med representanter från både näringsliv och myndigheter från Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Syftet med projektet är att utveckla och bidra till harmoniseringen av tjänster inom Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) och handlar om uppkopplade fordon. Detta genom att framför allt utnyttja cellulära system för kommunikation med fordon och infrastruktur och ett molnbaserat informationsutbyte mellan aktörer. Projektet ska också bidra till utvecklingen av en digital infrastruktur som förbereder transportsystemet för körning som är uppkopplad och autonom.

Plattformen C-Roads

Plattformen C-Roads ska säkerställa att de tekniska och praktiska lösningar som varje projekt tar fram kan tillämpas även mellan projekten och länderna. Arbetet omfattar att ta fram gemensamma tekniska specifikationer, men även ett gemensamt förhållningssätt för styrning, legala frågor och samordnad utvärdering.

De viktigaste verktygen för att uppnå ett harmoniserat införande av ITS är gemensamma tjänster, riktlinjer för införande och en gemensam strategisk planering för framtida tjänster. Utvärderingen av tjänsterna och riktlinjerna som tagits fram gemensamt hanteras inom Next-ITS 3 och EU-EIP.

Next-ITS 3

Next-ITS 3 är ett så kallat korridorprojekt med fokus på harmoniserad implementering av ITS-tjänster i Sverige, Finland, Norge, Danmark och tre nordtyska delstater och det är Trafikverket som koordinerar projektet. EU-EIP är en europeisk ITS-plattform med syftet att öka införandet av harmoniserade ITS-tjänster i Europa där 15 medlemsstater och en del andra intressenter deltar. De gemensamma riktlinjerna som tagits fram ska tillämpas i de projekt där Trafikverket får EU-stöd. I övrigt är de formellt sett frivilliga.

Arbetet i Next-ITS 3 och EU-EIP behandlar:

 • Trafikinformation
 • Trafikledning
 • Godstransporter och logistik
 • Ict-infrastruktur och informationsprotokollet Datex II
 • Harmonisering av information på trafikinformationsskyltar (VMS)
 • Utvärdering

Läs mer om Europan ITS Platform på deras hemsida.
European ITS Platform

 

Inom Next-ITS, korridorprojektet för ett harmoniserat införande av ITS, deltar, eller har, Sverige deltagit med:

 • Motorway Control System (MCS) i Stockholm. Vi reinvesterar i MCS på E4/E20 för att modernisera systemet och utöka funktionaliteten.

 • Motorway Control System (MCS) i Göteborg. Nytt MCS på sträckan mellan Marieholm (E45) och Tingstad (E6) för att bygga ihop existerande system med kommande sträckor för att få en komplett täckning på viktiga vägsträckor.

 • MTLIV – Byta ut NTS till MTLIV. Vi byter ut dagens trafikledningssystem till en ny generations trafikledningssystem på alla fyra trafikledningscentraler i Sverige.
 • Motorway Control System (MCS) i Göteborg. Reinvestering i MCS på E6 mellan Kallebäck och Åbro. Utvecklingen av det nya MCS-systemet är baserad på specifikationer från Trafikverket.

 • Motorway Control System i Stockholm. Reinvestering av MCS och radardetektering på E4 Haga Norra–Haga Södra samt nyinvestering på E18 Universitetet–Bergshamra.

 • Utbyte till en ny omställbar vägvisning på E4 vid Haga Södra i Stockholm baserad på diodteknik för att kunna hantera fler omledningar och minska behovet av underhåll.

 • Nytt system för körfältsignaler och övervakning. Trafikverket utvecklar ett nytt trafikledningssystem som integreras i trafikledningscentraler som ett undersystem till trafikledningssystemet NTS (Lassy-projektet).

 • Ny it-plattform för infrastrukturanläggningar väg och spår som med en gemensam begrepps- och informationsmodell ska leverera enhetlig data till det övergripande trafikledningssystemet NTS (Anda-projektet).
 • Implementering av tio stycken vägväderstationer längs E6. Vägväderstationerna mäter väder, väg och trafikförhållanden som visuellt kan bekräftas via en kamera på trafikledningscentralen.

 • Uppdatering av rutiner för datainsamling och rapportering av vägarbeten och en planerad pilot med automatisk rapportering via applikation.

 • Ökad datasäkerhet och koordination av olika datasystem på it-plattformen för de fyra trafikledningscentralerna i Sverige genom ny hårdvara, servrar och effektivare metoder att föra över data (Stress 2).

 • Utveckling av system i trafikledningscentraler, till exempel NTS, NTIS och Datex II-noder, som förbättrar kvaliteten i informationsförsörjningen för säkerhetsrelaterad information och realtidsinformation till mottagare utanför Trafikverket.

 • Installationen av fyra nya trafikinformationsskyltar (VMS) i Göteborg och Stockholm som förbättrar trafikinformation via internet och ökar tillgängligheten för användarna.

 

Riktlinjer

Riktlinjer (Deployment Guidelines) är främst inriktade på att samarbetet mellan olika organisationer och deras system ska fungera och att trafikanterna ska uppleva tjänsterna på ett gemensamt sätt. Läs mer under Riktlinjer (Deployment Guidelines).