Natur, kultur och landskap

Ett fungerande landskap erbjuder en rad funktioner och värden som är livsnödvändiga för människors hälsa och välbefinnande. Vägar och järnvägar innebär barriärer och störningar, men med god planering kan de också ge möjligheter.

Transportsystemet har stor påverkan på landskapet, inte minst genom byggande och förvaltning av vägar och järnvägar. Vägar och järnvägar innebär barriärer för djur och människor, trafiken orsakar störningar genom bland annat buller, viktiga livsmiljöer utraderas och värdefulla kulturarv skadas. Men Trafikverket har också en stor potentiell kraft till positiva förändringar genom att skapa nya miljöer och samband.

En väg eller järnväg är en del av landskapet. Vid lokalisering och utformning av en väg eller järnväg är kunskapen, om varför landskapet ser ut som det gör och förståelsen för hur det fungerar, avgörande. I Trafikverket används Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) som analysmetod för att söka kunskap om hela landskapet.

Det gäller att göra rätt från början, det vill säga att planera omsorgsfullt, anpassa infrastrukturen till natur- och kulturmiljö och dessutom minimera riskerna för negativ miljöpåverkan under byggandet.

Riktlinje landskap

Riktlinje landskap är ett övergripande, styrande dokument för Trafikverkets verksamhet. Den ger uttryck för vad Trafikverket behöver göra för att åstadkomma en landskapsanpassad transportinfrastruktur. Den fångar vad Trafikverkets uppdragsgivare uttrycker i lagstiftning, direktiv, uppdrag, nationella målsättningar etc. De funktionella kraven i riktlinjen ska säkerställa att Trafikverket inte fortsatt skapar samhällskostnader och bygger på miljöskulden i befintlig infrastruktur.

Triekol

Triekol (TransportInfrastrukturekologi) är ett forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Programmet koordineras av SLU Centrum för biologisk mångfald och finansieras av Trafikverket.

Landskap i långsiktig planering

Projektet Landskap i långsiktig planering har utvecklat en metodik där landskapet tydliggörs och används som en av utgångspunkterna vid långsiktig planering av infrastruktur.

Miljöwebb Landskap

Miljöwebb Landskap är ett it-system med information om miljöföreteelser i Trafikverkets anläggning. Exempel på miljöföreteelser är alléer, faunapassager och väganknutna kulturminnen.

Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar

Handledningen beskriver landskapsanalysarbetet enligt metoden för Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) i planläggningsprocessen för väg- och järnvägsprojekt. Den riktar sig både till dem som ska beställa och genomföra arbetet.