Omfattande utvecklingsarbete avslutade TTR-projektet 2022

I skuggan av införandet av det digitala systemet för kapacitetsansökan av järnvägstrafik, marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) fortsätter det omfattande arbetet att utveckla modeller och verktyg för TTR-projektets svenska förutsättningar.

En av Trafikverkets deltagare i TTR-projektet, Enis Kurspahic diskuterar den nya informationen från RNE med Luc van Steenkiste.
En av Trafikverkets delprojektledare i TTR-projektet, Enis Kurspahic diskuterar den nya informationen från RNE med Luc van Steenkiste.Foto: Stefan Bratt

Under 2022 har projektets medarbetare genomfört en rad aktiviteter som bland annat utmynnat i en idé om hur TTR ska införas nationellt för svensk järnvägstrafik med början för tågplan 2029. En idé som nu presenteras internt inom Trafikverket och som också kommunicerats med ett antal av branschens aktörer.

– Branschens åsikter och synpunkter har varit mycket viktig i vårt arbete. Vi har verkligen ansträngt oss för att vara så transparenta och tydliga som vi kan när det gäller de tankar och förslag till olika lösningar som vi presenterat för branschens aktörer, säger Malin Jakobsson, ansvarig för den externa samverkansgruppen.

Ett led i arbetet med att föra en löpande dialog med branschen var TTR-Forum som genomfördes i början av juni i Stockholm. Ett 40-tal företrädare från mestadels tåg- och godsoperatörer och infrastrukturägare var på plats och fick en uppdatering om hur TTR-projektets europeiska initiativtagare, Railnet Europé (RNE) arbetar med att lansera TTR-konceptet i Europa.

Philipp Koiser från det europeiska samarbetsorganet för nationella infrastrukturägare, Rail Net Europé i samspråk under en kafferast med en av deltagarna av TTR-forum.
Philipp Koiser från det europeiska samarbetsorganet för nationella infrastrukturägare, Rail Net Europé i samspråk under en kafferast med en av deltagarna av TTR-forum.Foto: Stefan Bratt

Luc van Steenkiste och Philipp Koiser redogjorde för behovet av att införa TTR samt hur
statusen är för införandet i övriga deltagande länder.

Förändrad tidplan

För närvarande genomförs en utredning inom EU om och i så fall hur det befintliga regelverket, bland annat det så kallade SERA-direktivet, måste anpassas för att TTR-konceptet ska kunna tillämpas fullt ut.

– Även i Sverige måste vårt regelverk justeras och kompletteras då de regler och lagar som tillämpas idag inte tillåter att TTR införs full ut, säger Trafikverkets projektledare för TTR, Hanna Melker.

– Den stora förändringen under 2022 är att RNE beslutat om att förskjuta tidplanen för delar av införandet till 2029. Detta i avvaktan på att  kommande förändringar av de juridiska förutsättningarna inom EU har tydliggjorts, säger Hanna och fortsätter:

– För svensk del står beslutet fast om att delar av TTR-konceptet och arbetssätt ska inledas från och med tågplan 2025. Det inleds bland annat med lansering av kapacitetsstrategin samt en viss harmonisering av affärsregler för avbokningen av kapacitet, berättar TTR Sveriges projektledare, Hanna Melker.