Underhållsplan

I underhållsplanen redovisar Trafikverket hur tilldelade medel för underhållsåtgärder på väg och järnväg används och vilka effekter det ger i transportsystemet. Behovet av vägunderhåll ökar och upprustningen av järnvägen fortsätter.

Underhållsplanen för åren 2024–2027 redovisar hur Trafikverket under den aktuella perioden prioriterar och använder tilldelade medel för underhållsåtgärder, och vilka effekter det ger i transportsystemet.

På vägnätet tvingas vi prioritera funktionen på kort sikt

Stora delar av vägnätet byggdes före 1970 och är dimensionerat för dåtidens trafik och laster. Nu börjar allt fler vägar uppnå sin tekniska livslängd. Dessutom har fler fordon och tyngre transporter ökat slitaget, och många vägkroppar och vägtrummor är idag till stor del uttjänta. Vi har också fler vägar och tunnlar med tekniskt avancerade system att underhålla i dag, vilket innebär att underhållsbehoven ökar ytterligare.

Gapet mellan underhållsbehov och tilldelade medel fortsätter att öka. Därför tvingas vi prioritera att vidmakthålla vägnätets funktion på kort sikt, samtidigt som fler underhållsåtgärder måste prioriteras mot varandra. Det totala behovet av underhållsåtgärder under perioden 2024 till 2027 ryms inte inom tilldelade medel, och viktiga underhållsåtgärder kommer att behöva senareläggas.

Vi har inte möjlighet att åtgärda vägarna i den takt de bryts ned. Det innebär att det eftersläpande underhållet fortsätter att byggas upp, och anläggningen kommer därmed långsamt att försämras.

Vi fortsätter att byta ut sliten järnvägsanläggning på viktiga transportflöden

Ökade anslag för järnvägsunderhåll ger utrymme för fler åtgärder inom samtliga delar av anläggningen, jämfört med den föregående nationella planen. Upprustning har skett, och ytterligare åtgärder är planerade på de fyra särskilt utpekade transportflödena, för att minska risken för nya nedsättningar och återställande av bärighetsnedsättningen.

Antalet reinvesteringar som kommer att kunna genomföras på järnväg ökar, vilket inte minst kommer att synas i form av ett ökat antal spår- och kontaktledningsbyten. Satsningen på drift och underhåll innebär att den negativa tillståndsutvecklingen som pågått under lång tid på järnvägen kan bromsas upp och stabiliseras.

Stora arbeten kommer att utföras i en redan hårt belastad anläggning, och för att skapa en god planering av åtgärderna och tågtrafiken har vi ett nära samarbete med järnvägsföretagen.