Så finansieras Västsvenska paketet

Västsvenska paketet är ett avtal om medfinansiering av den stora infrastruktursatsningen i Västsverige under en 20 års period.

Avtalet slöts i mars 2010 och innebär att staten står för hälften av kostnaden. Den andra hälften bygger på lokal och regional medfinansiering i form av trängselskatter, exploaterings­intäkter och bidrag från lokalt och regionalt håll.

De finansierande parterna är: Staten genom Trafikverket, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Avtalet är på 34 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. Staten bidrar med 17 miljarder kronor, Göteborgs kommun med 1,25 miljarder kronor, Region Halland och Västra Götalandsregionen med sammanlagt 1 miljard kronor. 750 miljoner kronor kommer från höjda marknyttor. Den statliga trängselskatten bidrar med 14 miljarder kronor och räknas som lokal medfinansiering.

medfinansierade_parter.png

Medfinansiering genom trängselskatt och vägtullar är numera en vanlig modell i många länder för att kunna genomföra stora satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar.