Konsekvensutredningar

En konsekvensutredning innebär en arbetsprocess som integreras i beslutsfattandet både på övergripande strategisk nivå och projektnivå.

I detta ingår att säkerställa att åtgärder är välfärdsförbättrande ur samhällssynpunkt, det vill säga att nyttan överstiger kostnaderna för samhället som helhet. Förvaltningsmyndigheter genomför konsekvensutredningar bland annat i samband med regelförändringar, regeringsuppdrag och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Syftet med en konsekvensutredning

Syftet med en konsekvensutredning är att ge beslutsfattare en helhetsbild i form av information om bakgrunden till ett förslag, vilka som berörs, de relevanta samhällsekonomiska effekterna, vilka handlingsalternativ som finns och varför förslaget anses vara den lämpligaste lösningen. Trafikverket genomför bland annat konsekvensutredningar i samband med regelförändringar, exempelvis framställan till regeringen och föreskrifter. Trafikverket genomför även miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för planer, program och projekt som kan ha betydande påverkan på miljön. Vad en konsekvensutredning ska innehålla och när den ska genomföras är reglerat bland annat i Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och Miljöbalkens 6 kapitel med kompletterande bestämmelser i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Det finns även generell internationell praxis för konsekvensutredningar i allmänhet.