Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden, ASEK

I rapporten ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn”, även kallad ASEK-rapporten, presenteras de kalkylvärden och beskrivs den analysmetod som bör användas i transportsektorns samhällsekonomiska nyttokostnadsanalyser.

Trafikverket ansvarar för att utveckla de principer för samhällsekonomisk analys och de kalkylvärden som ska tillämpas i transportsektorns samhällsekonomiska nyttokostnadsanalyser, vilka presenteras i ASEK-rapporten. En översyn av ASEK-rapporten och dess kalkylbilaga görs vartannat år. För att kunna jämföra olika analyser med varandra är det viktigt att samma kalkylprinciper och kalkylvärden används, samt att dessa inte ändras alltför ofta. Därför görs större revideringar endast vart fjärde år. För att säkerställa jämförbarheten är det viktigt att använda gällande version av ASEK-rapporten (den senast publicerade).

ASEK-arbetet är kopplat till en myndighetsövergripande samrådsgrupp som består av representanter för Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Energi­myndigheten, Boverket, Stockholms Läns Landsting/SL samt Trafikanalys (adjungerad). ASEK-arbetet stöds av ett vetenskapligt råd bestående av vetenskaplig expertis inom ämnesområdena nationalekonomi, miljöekonomi, regionalekonomi och transportanalys.

Vad är syftet med ASEK-arbetet?

ASEK-rapporten innehåller rekommendationer angående vilka ekonomiska analysmetoder, kalkylprinciper och kalkylvärden som bör tillämpas vid samhällsekonomiska nyttokostnadsanalyser av åtgärder inom transportområdet.

ASEK-arbetet ska bidra till samordning av de forsknings- och utvecklingsinsatser som genomförs inom området.

Ledstjärna för ASEK-arbetet är att utgå från allmänt etablerad kunskap, baserad på vetenskap och praxis, inom området samhällsekonomi.