Alkolås

Alkolås bygger på en teknik som gör att bilen inte går att starta om det finns alkohol i förarens utandningsluft.

Kvalitetssäkring av transporter

Det ligger i tiden att företag och organisationer arbetar med säkerhet och kvalitet. Trafiksäkerhet kan allt tydligare kopplas till Agenda 2030 och andra aspekter av hållbarhet. Stora företag ska numera upprätta årliga rapporteringar om hållbarhet och mångfald.

Införande ett systematiskt tillvägagångssätt med tydliga mål och resultat ger stöd och möjlighet för företag och organisationer att förflytta sig till önskat läge för trafiksäkerhet och andra hållbarhetsaspekter. 

Ett beslut om att arbeta med att kvalitetssäkra transporter är en ledningsfråga ur både ett trafiksäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Arbetet ska vara en närvarande och systematisk process som syftar till ständiga förbättringar.

Allt fler kräver alkolås vid entreprenad-, fordons-, persontrafik- eller transportupphandlingar. Företag och organisationer beslutar om att installera alkolås i sina fordon, som ett led i ett trafiksäkerhetsarbete. Men alkolås kan också vara en del i arbetsmiljöarbetet, för att göra transporter och resor säkra.

Ett beslut om att börja använda alkolås behöver kommuniceras på bred front, för att skapa vilja och engagemang i hela organisationen. Det är också viktigt att de lokala fackliga företrädarna informeras i ett tidigt skede.

Via en policy anges riktning och ambitionsnivå för det fortsatta arbetet. I en handlingsplan anges förverkligandet av policyn, med åtgärder och mål, som till exempel införandetakt och andra regelbundna rutiner som införandet medför. Erfarenheter har visat att den också bör innehålla vad som ska hända när en förare ertappas med att ha druckit alkohol. Det kan handla om allt från rutiner för det akuta problemet till mer långsiktiga åtgärder, som att erbjuda stöd via företagshälsovården för att bryta ett alkoholmissbruk.

För narkotika finns det ingen teknik som motsvarar alkolås, och det är därför viktigt att policyn även tar upp hur man ska förhålla sig till om bruk av narkotika uppdagas.

Kvalitetssäkring av transporter, som metod för att arbeta för nykter och trafiksäker trafik, kan summeras i fyra steg:

  • beslut och förankring
  • policy och mål
  • handlingsplan och åtgärder
  • uppföljning.