Kalkylator och penna. Kollegor samarbetar med dokument.

ASEK, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden

I rapporten ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn”, även kallad ASEK-rapporten, presenteras de kalkylvärden och beskrivs den analysmetod som bör användas i transportsektorns samhällsekonomiska nyttokostnadsanalyser.

En översyn av ASEK-rapporten och dess kalkylbilaga görs vartannat år. För att kunna jämföra olika analyser det viktigt att kalkylvärden inte ändras alltför ofta. Därför kommer revideringar som innebär några större förändringar att ske mera sällan (4 års mellanrum). Under mellanliggande år kommer endast kompletterande justeringar av innehållet i rapporten att göras. Det är viktigt att alltid ha gällande version av ASEK-rapporten (den senast publicerade) när man använder ASEK:s principer och kalkylvärden.

Trafikverket ansvarar för att utveckla de principer för samhällsekonomisk analys och de kalkylvärden som ska tillämpas i transportsektorns samhällsekonomiska nyttokostnadsanalyser och att publicera dem i ASEK-rapporten. ASEK-arbetet är kopplat till en myndighetsövergripande samrådsgrupp som består av representanter för Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Energi­myndigheten, Boverket, Stockholms Läns Landsting/SL samt Trafikanalys (adjungerad). ASEK-arbetet stöds av ett vetenskapligt råd bestående av vetenskapligt expertis inom ämnesområdena nationalekonomi, miljöekonomi, regionalekonomi och transportanalys.

Vad är syftet med ASEK-arbetet?

ASEK ska ge rekommendationer angående vilka ekonomiska analysmetoder och kalkylprinciper som bör tillämpas vid samhällsekonomiska nyttokostnadsanalyser av åtgärder inom transportområdet.

ASEK ska också rekommendera vilka kalkylvärden som ska användas för samhällsekonomiska nyttokostnadsanalyser och framtagning av trafikprognoser.

ASEK-arbetet ska bidra till samordning av de forsknings- och utvecklingsinsatser som genomförs inom området.

Ledstjärna för ASEK-arbetet är att utgå från allmänt etablerad kunskap, baserad på vetenskap och praxis, inom området samhällsekonomi.