Hastigheter i genomsnitt och andel inom tillåten hastighet

I rapporter från hastighetsundersökningen presenteras bland annat skattningar av hastighetsnivåer och andel fordon som håller tillåten hastighet.

Vart fjärde år genomförs en undersökning av fordonshastigheter i trafiken. Omkring 1500 mätplatser väljs ut slumpmässigt utefter det statliga vägnätet och hastigheterna mäts under ett dygn. Från dessa data skattas medelhastigheter och andel som kör inom tillåten hastighet för hela riket och uppdelat på olika delar av vägnätet. Senaste undersökningen av detta slag genomfördes 2020.

Publikationer om hastighetsundersökningar finns i webbutiken, se länkar nedan.