Ekonomisk skada godstrafik

Här kan du få mer information om hur du gör en ansökan för ekonomisk skada för godstrafik.

Trafikverket ersätter transportören för ekonomisk skada i de fall där Trafikverket bär ansvar för infrastrukturstörningar. Grunden för ersättning är att transportören blivit skadeståndsskyldig till transportköpare i enlighet med transportavtalet.

Med skada avses att gods förloras helt eller att gods skadas delvis samt att gods försenats.

Förutsättning för utbetalning från Trafikverket är att

  • Transportören har betalat ersättning till transportköpare.
  • Transportören har ett Trafikeringsavtal (TRAV) med Trafikverket
  • Ansökan inkommer till Trafikverket senast tre (3) år efter händelsen.
    Ekonomisk skada gäller inte för transportörens egna merkostnader, goodwillkostnader eller uteblivna intäkter.

Trafikverket kan bevilja ersättning på tre nivåer:

  • Försening: Ersättning överenskommen i transportavtal, högst 4 ggr. Transportavgift
  • Skadat gods: Ersätts med värdeminskning. Som mest ersätts 17 beräkningsenheter per kg.
  • Förlust: Ersätts med högst börspris, marknadspris eller gängse värde. Maximalt ersätts 17 beräkningsenheter per kg.

Ansök via e-post

Vi har skapat en checklista för att underlätta att göra en ansökan, se nedan. Ansöker gör du sedan via e-post.

 

Frågor och svar – Ekonomisk skada godstrafik

Den som har ett giltigt trafikeringsavtal, TRAV, och äger de tilldelade tåglägena som man ansöker om. Detta betyder att det företaget som kör tåget på uppdrag av den som äger tågläget, i normalfallet inte har rätt att ansöka om ersättning för ekonomisk skada.

  • Grunden för ekonomisk skada vid godstransport är att transportören blivit skadeståndsskyldig till godsägaren för försenat, skadat eller förlorat gods enligt transportavtalet, på grund av infrastrukturstörningar som Trafikverket varit ansvariga för.

Via mejl till e-post ekonomisk.skada.jarnvag.godstrafik@trafikverket.se, bifoga gärna checklistan ovan.

Bekräftelse med ärendenummer ges efter inskickad ansökan. Detta ärendenummer ska alltid anges om man har frågor eller vill göra kompletteringar i ärendet.

Preliminärt besked samt tidsprognos för beslut ges då ansvarsfrågan i utredningen är klargjord.

Trafikverket har ingen reglerad svarstid för ärenden gällande ekonomisk skada, men strävar hela tiden efter så kort handläggningstid som möjligt.

 

​​Nej, men den är en hjälp för att enkelt se vilken information Trafikverket behöver för att utreda anspråket. Väljer man att inte bifoga efterfrågad information i sitt ansökningsmail riskerar man väsentligt förlängd handläggningstid.

VI rekommenderar därför att använda sig av och bifoga checklistan ovan.

Eftersom Trafikverket, enligt lag, inte får dubbelkompensera så dras eventuellt utbetalda kvalitetsavgifter ifrån den summan som blir beviljad för ekonomisk skada.

​Ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast tre (3) år efter händelsen. Ekonomisk skada gäller inte för transportörens egna merkostnader, goodwillkostnader eller uteblivna intäkter.

Det handlar om att Järnvägsnätsbeskrivningen utgår från järnvägslagen medan järnvägstrafiklagen är den lag som reglerar ekonomisk skada. Detta betyder att varken Transportstyrelsen eller samrådsorgan är möjliga att vända sig till om man inte är ense, utan saken måste avgöras av allmän domstol.