Mobilitet som tjänst

I mars 2019 fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att genomföra information och kunskapshöjande insatser inom området Mobilitet som tjänst.

Uppdraget består av 2 delprojekt

  • Utreda möjligheten till en gemensam nationell åtkomstpunkt för kombinerade mobilitetstjänster, vars syfte är att utreda möjligheten till en gemensam åtkomstpunkt med harmoniserade tekniska och affärsmässiga förutsättningar för mobilitetstjänster för att möjliggöra tredjeparts försäljning av biljetter och andra kombinerade mobilitetstjänster. Projektet är avslutat och slutsatserna går att ta del av i förstudien nedan.

  • Genomföra ett demonstrationsprojekt av minst en bytespunkt som stödjer kombinerad mobilitet som tjänst, vars syfte är att klargöra vilka krav som behöver ställas på den fysiska och digitala infrastrukturen vid en befintlig bytespunkt för att möjliggöra Mobilitet som en tjänst.

Båda delprojekten startade med förstudier där vi kartlagt status för nationell gemensam åtkomstpunkt idag och ge en rekommendation till fortsatt arbete för att etablera en nationell gemensam åtkomstpunkt.

Nya aktiviteter 2022

I regeringsuppdraget har vi startat upp ytterligare aktiviteter inom områdena vision, styrning och effekter. Arbetet syftar till att ta fram en nationell vision, inklusive ett nationellt ramverk för inriktning och styrning av kombinerad mobilitet i Sverige. Datautbyte samt effektutvärderingar av nya transportlösningar ingår även i arbetet.

Redovisning av uppdraget om Mobilitet som tjänst

Trafikverket ska årligen, senast 31 mars redovisa en lägesrapport från uppdraget som beskriver:

  • Status för demonstrationsprojektet om minst en bytespunkt som stödjer Mobilitet som tjänst samt en beskrivning av resultat och lärdomar.
  • Förutsättningarna och statusen för en gemensam nationell åtkomstpunkt för kombinerade mobilitetstjänster.

I slutredovisningen, december 2023, av uppdraget ska Trafikverket redovisa:

  • Resultatet av det genomförda demonstrationsprojektet om minst en bytespunkt, I slutredovisningen ska det ingå en bedömning av vad som bör vara det statliga åtagandet avseende Mobilitet som en tjänst angående bytespunkter, vad som bör vara Trafikverkets roll samt vilken påverkan detta har på Trafikverkets verksamhet.
  • Resultatet av arbetet kring en gemensam nationell åtkomstpunkt med förslag till harmoniserade tekniska och affärsmässiga lösningar för mobilitetstjänster.
  • Sammanfattning av läget för utvecklingen på området Mobilitet som en tjänst i Sverige.

Om Trafikverket ser behov av ytterligare uppdrag för att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom området Mobilitet som en tjänst ska dessa behov beskrivas och motiveras i den årliga lägesrapporten och vid behov i slutredovisningen. En bedömning av kostnaderna för föreslagna insatser ska redovisas.

För mer information, kontakta

  • Jonna Bäckström, projektledare Demonstrationsprojekt av minst en bytespunkt
  • Clas Roberg, delprojektledare Vision, styrning och effekter

Du hittar deras kontaktuppgifter under "Kontakta oss".