Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket och Jernbanedirektoratet redovisar gemensam rapport för Stockholm–Oslo

Trafikverket och dess norska motsvarighet Jernbanedirektoratet har under 2022 arbetat tillsammans utifrån två uppdrag kring järnvägssträckan Stockholm–Oslo som respektive myndighet har fått från sina uppdragsgivare.

Uppdragen redovisas nu i en gemensam rapport till Samferdsdelsdepartementet respektive Infrastrukturdepartementet. 

Utredningen belyser kapacitetsförstärkningar Oslo–Karlstad

Förutsättningen för det gemensamma uppdraget har varit en ny sträcka mellan Arvika och Lilleström eller Ski, samt åtgärder mellan Arvika och Karlstad. Trafikverket har sedan 2016 genomfört utredningar och bristbeskrivningar kopplade till Stockholm–Oslo, och underlag har tagits fram inför åtgärdsplaneringen.

− Rapporten bekräftar att kapacitetsförstärkningar mellan Oslo–Arvika och på Värmlandsbanan kan minska restid och öka resandeunderlag. Investeringskostnaderna är samtidigt höga, säger Håkan Persson, enhetschef strategisk planering.

Flera områden behöver utredas vidare

De statliga utredningarna har kommit olika långt på olika deletapper av Stockholm-Oslo. För vissa etapper finns ett fördjupat och kvalitetssäkrat utredningsmaterial, medan det för andra finns översiktliga studier. De två nu aktuella uppdragen har genomförts under en kort tidsperiod vilket har inneburit avgränsningar och prioriteringar.

− Det finns alltså flera områden som behöver utredas djupare, säger Håkan Persson.

Utredningen har till exempel inte, i särskild grad, tagit hänsyn till regionala vinster mellan Oslo och Stockholm, och heller inte värderat andra åtgärder på den svenska sidan som kan ge ytterligare restidsförkortning och därmed fler resande. Investeringskostnader, kostnadsreduceringsmöjligheter och marknadsmöjligheter är andra områden som behöver utredas vidare,

Vidare utredning av sträckan bör genomföras 

De båda uppdragen har genomförts inom ramen för en gemensam svensk-norsk arbetsgrupp. Arbetet med de två uppdragen har stärkt samarbetet över nationsgränserna, och lett till viktiga lärdomar av varandras metodik och att processer har kunnat ensas.

− För att kunna komma vidare föreslår vi och Jernbanedirektoratet att vi får ett gemensamt och synkroniserat utredningsuppdrag, avslutar Håkan Persson.

Mer information om uppdragen

I det svenska regeringsuppdraget skulle Trafikverket redovisa bedömningar av vilka åtgärder på sträckan som ger bäst måluppfyllelse för de transportpolitiska målen och vilka som är mest angelägna, förutsättningarna för genomförande av dem, behov av fortsatt utredning samt konsekvenser. Valet av åtgärder ska ta sin utgångspunkt i de rekommendationer som Trafikverket har redovisat i rapporten Utpekad bristanalys: Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och långa restider (publ. 2021:093) (Se nedan under länkar).

Jernbanedirektoratets uppdrag från Samferdselsdepartementet var att genomföra en förstudie av järnvägsförbindelsen Oslo-Stockholm i form av en mulighetsstudie. Den översiktliga studien har studerat marknadsunderlag, samt kapacitets- och samhällsekonomiska bedömningar av en linje från Arvika till Oslo från Lilleström alternativt Ski.