Denna nyhet är äldre än 6 månader

Resumé från forsknings- och innovationsdag för luftfartsområdet

Den 30 augusti genomfördes FoI-dagen för luftfartsområdet. Ett sextiotal deltagare med bred representation från branschen lotsades genom ett spännande program av Lars Spångberg, Trafikverket och Lena Wennberg, Swedavia.

Susanne Skovgaard inledde och underströk vikten av forskning och innovation för att åstadkomma en hållbar luftfart. Det har varit tuffa år för många, inte minst flygbranschen har påverkats av minskat resande i och med pandemin. Samtidigt har vi krig i Ukraina med förändrat säkerhetspolitiskt läge och parallellt har vi en enorm klimatutmaning.

– Men, människor vill och behöver resa och FoI kan bidra till ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur, menade Susanne.

Händer det något och vad blir effekten? Det är en fråga Susanne ofta får. Därför har hon och några kollegor genomlyst alla forskningssatsningar de senaste 10 respektive 20 åren.

– Vi kan sammantaget konstatera att det skett en tydlig förflyttning. Vi har tagit stora kliv när det gäller kunskapsinhämtningen och vi ser tydliga effekter i transportsystemet, inte minst när det gäller säkerhet, sa Susanne.

Susanne visade också på mångfalden av FoI-samarbeten men menade att vi kan åstadkomma ännu mer med ytterligare ökat samarbete.

– Hör av er med fler idéer och forskningsförslag, uppmanade Susanne, för tillsammans kan vi göra världen lite bättre!

Här ges en kort resumé över dagens programpunkter

 • Lars Haukeland, Swedavia tog den församlade skaran på en uppskattad, om än bitvis skrämmande, omvärldsspaning utifrån analys av de trender och långsiktiga scenarios som han ser.

  Omvärlden är osäker, komplex och snabbrörlig och det har den egentligen alltid varit. Ny kunskap, nya system för inhämtning och analys av data hjälper oss att bli mer förutseende men de gör oss samtidigt mer sårbara och öppnar upp för fler säkerhetsluckor. Vi kommer att få leva med klimatkatastrofer för det vi gör nu kommer inte att märkas på många år.

  Lars Haukeland spår att vi omkring år 2030 kommer till insikt om att hållbarhet, cirkularitet och nollutsläpp inte är tillräckligt utan att vi även måste tillföra resurser, så kallade regenerativa lösningar, som exempelvis att återställa mark och vatten liksom att bygga upp människor istället för att slita ut dem. 
    
 • Anders Forslund, VD för HEART Aerospace visade i sin tur på en möjlig lösning till radikalt minskat koldioxidutsläpp från luftfarten med det elflygplan som konsortiet utvecklar.
  HEART Aerospace.png
  Jet-motorn revolutionerade världen men den måste ersättas. HEART Aerospace tar i ett första steg fram ett elflygplan för 19 passagerare och med en räckvidd på 400 km för främst den regionala flygmarknaden. Förväntningarna är att planet ska börja köras i kommersiell trafik 2026.

 • Kollegan Christoffer Levandowski berättade sedan om fler pågående FoI-projekt hos HEART Aerospace, som till exempel batteriutveckling.

 • Anette Näs från Swedavia och Martin Castor från företaget GEISTT berättade om projekten IRIS och Svart IRIS och den stora utmaning det innebar för Arlanda flygplats när mark- och miljödomstolen 2014 förbjöd överflygning av Upplands Väsby. Kravet skulle förvisso efterkommas stegvis men det innebar att det inte längre skulle gå att genomföra raka inflygningar och att kurvade inflygningsprocedurer måste implementeras.  År 2021 var ungefär 5 procent av inflygningarna kurvade till bana O1R och Swedavia räknar med att ytterligare öka andelen på flygplatsen.

 • Jonas Lundberg, Linköping Universitet presenterade simulerings- och AI-verktyget RESKILL för högautomatiserade transportsystem. Det är ett avancerat beslutsstöd som ska hjälpa flygledaren att hantera trafiken särskilt i komplexa situationer. Det kan exempelvis gälla när en flygledare samtidigt sköter två flygplatser och det inträffar två kritiska händelser ungefär samtidigt, t.ex. att ett flygplan landar i Linköping samtidigt som ett flygplan lyfter i Kiruna.

 • Billy Josefsson, Luftfartsverket berättade om ett till delar EU-finansierat projekt och om en kommande demonstration med större drönare mellan Linköping och Norrköping som ingår i Corus-Xuam-projektet som arbetar fram operativt koncept för att organisera luftrummet. På sikt kan det handla om hur man på ett säkert sätt organiserar fossilfri flygtaxi.

 • Marika Melin, Karolinska Universitetssjukhus forskar i hållbar flygsäkerhet och håller just på att avsluta en studie där omkring 8000 piloter i Europa svarat på frågor om arbetsorganisation, anställnings- och arbetsvillkor inom trafikflyget och hur det påverkar piloternas hälsa. Marika gav några preliminära rön men vi avvaktar att sprida dessa indikationer tills rapporten är publicerad senare i höst.

 • Peter Hayden, Luftfartsverket delgav erfarenheter och resultat från arbetet med att utveckla automatiserade beslutsstöd för flygtrafikledningen. Verktyget kan bland annat identifiera konflikter mellan fler plan i luftrummet och automatiskt ge förslag på lösning direkt till piloterna via radio eller datalänk. Det ger också en lägre arbetsbelastning på flygledarna. Systemet har stor acceptans hos flygledare och piloter och kan redan nu driftsättas som ett kompletterande stöd.

 • Niclas Wiklander, Luftfartsverket, redovisade ett regeringsuppdrag om en fördjupad studie avseende utformning av det svenska undre luftrummet samt arbetet med förslag till strategi för modernisering av det svenska luftrummet. Rapporten överlämnas till regeringen i augusti 2023.

 • Rein Juriado, fd Trafikverket numera Einride, redovisade rapporten om statligt finansierad elflygsforskning. Den rapporten kan du ta del av här:

  Rapport om elflyg 

 • Anders Svensson, Trafikverket, presenterade därefter kommande preliminära prioriteringar inom Trafikverkets luftfartsportfölj där åhörarna fick möjlighet att via Menti-frågor bidra med inspel till delar av inriktningen.

 • Pernilla Ulfvengren, KTH, berättade om CSA, Centre for Sustainable Aviation, vid KTH. CSA grundades  2015 av Trafikverket och KTH där även Swedavia, Luftfartsverket och Transportstyrelsen ingår som parter. Forskningens inriktning är att minska bullerproblematik från flyg samt hållbarhetsfrågor.

 • Avslutningsvis beskrev Lars Spångberg om hur det går till att söka forskningsbidrag i Trafikverket och Anders Svensson summerade konferensen och tackade alla närvarande för en mycket givande dag.

  Lämna forsknings- och innovationsförslag