Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket föreslår ökade insatser på forskning och innovation på elflygsområdet

Den 15 juni lämnade Trafikverket in slutrapporten i ett regeringsuppdrag om hur det statliga stödet till forskning och innovation ska organiseras och utvecklas för att påskynda införandet av elflyg i Sverige.

Flyget måste i likhet med andra trafikslag minska sitt klimatavtryck. Eldrivna flygplan har potential att bidra till att minska flygets utsläpp i huvudsak på kortare distanser. Men tidsspannet för framtidens teknikutveckling är osäker och det behövs forskning och innovation innan elflyget kan bli verklighet.

I uppdragets slutrapport föreslår Trafikverket bland annat att regeringen avsätter ökade forsknings- och innovationsmedel till elflygsområdet och att ett innovationskluster inrättas för att samordna den pågående innovationsverksamheten.

– Forskning och innovation är en av flera delar som måste till för att snabba på elektrifieringen av flyget, säger Rein Jüriado, projektledare för regeringsuppdraget.

Batterielektriska flygplan om tre-fyra år

De första batterielektriska flygplanen kommer troligen att introduceras på marknaden om tre - fyra år men det kvarstår en del frågor som behöver beforskas. Elektrifiering av flyget skulle kunna innebär stora förändringar för hur flygplanen tankas eller laddas, hur underhållet organiseras, hur linjenätet ser ut med mera.

– Trafikverket föreslår att framtida forskning tar ett helhetsgrepp om utvecklingen, understryker Rein. Teknikforskning är viktig men det behövs även bättre kunskap om affärsmodeller, samhällsekonomiska frågor och planering.

Trafikverket har i uppdraget fokuserat på el, men flygets klimatomställning kräver även andra åtgärder, exempelvis ökad användning av hållbara flygbränslen och ekonomiska styrmedel. Trafikverket har i uppdraget utgått från en bred definition av elflyg som innefattar batteri- och vätgasdrivna flygplan, samt hybridlösningar.

Regeringsuppdraget har genomförts av en arbetsgrupp bestående av sakkunniga från Trafikverket. Dessutom har regelbunden dialog förts med Energimyndigheten och Vinnova som är viktiga finansiärer av flygforskning i Sverige. Inom uppdraget har drygt 30 personer från branschen intervjuats.