Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fullastat 838 meter långt tåg testkördes från Malmö till Frövi

Trafikverket har inom ramen för forskningsprogrammet på järnväg EU-Rail, testkört ett 838 meter långt och fullastat tåg på sträckan mellan Malmö och Frövi i Örebro län.

Att öka kapaciteten för godstransporter på järnväg är angeläget. Längre, tyngre och större godståg ökar lastkapaciteten och bidrar till en hållbar och attraktiv godstrafik på järnväg vilket också är en av förutsättningarna för att möjliggöra överflyttningen av gods från väg till järnväg och sjöfart. Marknaden för godstransporter är starkt konkurrensutsatt och om järnvägen ska kunna hävda sig, både pris- och kvalitetsmässigt, behövs innovationer och lösningar som på sikt bidrar till att öka lönsamheten för branschen.

– Att köra längre tåg ger ett avsevärt lyft för den klimatsmarta järnvägen. Det är kostnadseffektivt och möjliggör konkurrens med lastbil på en extremt konkurrensutsatt marknad, menar Trafikverkets projektledare, Michel Gabrielsson.

Testkörning mellan Malmö och Frövi med ett längre, tyngre och snabbare godståg. Tåget var 838 meter långt, vägde 2024 ton och kördes i en hastighet av 120 km/tim. 

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter på järnväg

Förutsättningar för helgens körning kan sammanfattas som ett enda lok, tåglängd, inklusive lok; 838meter, vagnvikt, exklusive lok; 2024 ton och hastighet upp till 120 km/h. Tåget var sammansatt av 24 ledade kombivagnar med 48 påhängsvagnar (semitrailer), fullastade med Coops varor.

En testkörning med ett 832 meter långt tåg genomfördes redan förra året från Maschen i Tyskland till Malmö, men då bara i 100 km/h. En annan skillnad är att helgens tåg drogs av ett 4-axligt lok, som är vanligt förekommande, medan testtåget förra året drogs av ett tyngre 6-axligt lok.

– Att kombinera hög lastkapacitet per tåg med hög hastighet ger en hög produktivitet i transportsystemet. Att dessutom använda bara ett lok, i detta fall ett 4-axligt, är effektivt för tågoperatören, förklarar Trafikverkets provledare, Hans Boysen.

Längre godståg bidrar till klimatmålen

Resor och transporter är nödvändiga för att ett samhälle ska fungera och en förutsättning för ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. Till år 2050 väntas godstransporterna ha ökat med 80 procent och persontransporterna med 50 procent inom EU.

I dag tillåter Trafikverket endast 630 meter långa tåg på de flesta banorna, med undantag för exempelvis Malmbanan mellan Narvik och Luleå där tågen får vara 750 meter långa. Långa tåg tillåts i flera länder exempelvis i Finland, Danmark, Tyskland och Frankrike. EU har dessutom beslutat att trafikering av minst 740 meter långa tåg ska vara möjligt på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) senast 2030.

– Det är viktigt att Sverige hänger med och agerar, menar Michel. Längre tåg ökar bankapaciteten vilket är särskilt viktigt med tanke på hur trångt det är på spåren. Det skulle även bidra till ökad punktlighet, både för person- och godstrafik.

Många parter i samverkan

Inom järnvägsforskningen samverkar många partners inom infrastruktur, industri och akademi. I helgens test kördes tåget av tågoperatören TX Logistik och Coop hade vagnarna lastade med varor.

– Planeringen och genomförandet har visat på ett fantastiskt samarbete med både Coop och TX Logistik liksom vår trafikledning, säger Hans.

Trafikverket planerar för fortsatta tester i Sverige, inklusive ytterligare bromsprov, för att visa på möjligheten att öka kapaciteten med hjälp av längre, tyngre och snabbare godståg.

Bromsprov

Under testkörningen genomfördes också ett antal bromsprov. Bromsprov genomförs av säkerhetsskäl och ger kunskap om hur lång bromssträcka ett tåg behöver under olika förhållanden.

Informationen ligger till grund för framräkning av de bromsprocenttabeller som nyttjas vid planering och tågledning. Nuvarande tabeller omfattar upp till 730 meters tåglängd. Genom bromsprovet som nu genomförts kan tabeller säkerställas för längre och tyngre tåg på upp till 840 meter, inklusive lok.

– Bromsproven gjordes från olika hastigheter, 80, 100 och 120 km/h, och på flera provplatser för att inkludera statistisk variation, berättar Trafikverkets provledare Hans Boysen.

EU-Rail lansering logga_180.png

EU_Flaggan_.png