Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fortsatt järnvägsupprustning och ökade vägbehov i underhållsplanen 2022-2025

Trafikverket redovisar nu underhållsplanen för 2022-2025. I den fyraåriga planen redovisar Trafikverket hur tilldelade medel för vidmakthållande av vägar och järnvägar ska prioriteras och användas under de kommande fyra åren och vilka effekter planen ger.

De finansiella ramarna har ökat betydligt på järnväg de senaste åren, medan ökningen för vägunderhållet inte är lika stor.

Vi fortsätter att byta ut sliten järnvägsanläggning i ökad takt på viktiga transportflöden

− Ökade anslag ger utrymme för fler åtgärder inom samtliga delar av anläggningen. Fler spår och växelbyten, mer upprustning av kontaktledningar och en rad andra åtgärder kommer att göras med fokus på att minska risker för trafikstörningar, säger Sven Ödeen, chef för järnvägsunderhåll på verksamhetsområde Underhåll.  

Med möjligheten till fler reinvesteringar och förebyggande underhåll skapas utrymme för ett återtagande av det eftersläpande underhållet på de fyra särskilt utpekade transportflödena, och att bibehålla tillståndet på tio övriga utpekade flöden. Det avhjälpande underhållet beräknas minska från 25 procent till knappt 20 procent av det totala underhållet.

− Den ökade upphandlingen av mängden reinvesteringar kräver en säkrad resursförsörjning av leverantörer, material och maskiner och ett nära samarbete med entreprenörsmarknaden. Stora arbeten kommer att utföras i en redan hårt trafikerad anläggning, vilket kommer att kräva en utvecklad planeringsförmåga hos alla inblandade och en god dialog med tågföretagen, säger Sven Ödeen. 

Trafikverket tvingas prioritera vägnätets funktion på kort sikt

Behovet av underhållsåtgärder på väg ökar. Alltfler vägar, med stora delar av vägnätet byggt före 1970, når sin tekniska livslängd. Parallellt har slitaget på vägarna ökat med fler fordon och tyngre transporter. Många vägkroppar är därför idag till stor del uttjänta. Därtill har tillkommande tekniskt avancerade system för vägar och tunnlar resulterat i att underhållsbehoven ökar.

− Sammantaget har gapet mellan underhållsbehov och medel ökat, säger Ulrika Honauer, chef för vägunderhåll på verksamhetsområde Underhåll.

Som en följd behöver Trafikverket prioritera att vidmakthålla vägnätets funktion på kort sikt, samtidigt som allt fler underhållsåtgärder måste prioriteras mot varandra. Framkomligheten på vägarna kommer att upprätthållas men långsamt försämras under planperioden. Trafikanterna kommer därigenom att uppleva en successiv försämring med fler avvikelser mot underhållsstandarden som också leder till fler funktionsbrister.

− Vi har inte möjlighet att åtgärda vägarna i den takt de bryts ned, det vill säga det eftersläpande underhållet på väg fortsätter att byggas upp, säger Ulrika Honauer.

Korta fakta

De fyra särskilt utpekade transportflödena utgörs av:

  • Västra stambanan (Stockholm–Göteborg),
  • Södra stambanan (Stockholm–Malmö),
  • Norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) 
  • Malmbanan (Luleå–Riksgränsen).