Denna nyhet är äldre än 6 månader

Morgondagens gröna, digitala hamn är effektiv och konkurrenskraftig

Om Sverige ska nå klimatmålen måste mer gods transporteras på järnvägen och till sjöss. Trafikverket fick därför uppdrag av regeringen att belysa frågor om hamnar och hamnavgifter.

I Sverige finns ett hundratal hamnar, av dessa är ungefär hälften kommunägda allmänna hamnar. Övriga hamnar är helt eller delvis privatägda. Det finns också ett antal industrihamnar som i första hand är knutna till industriföretag. Hamnar verkar, som alla andra företag, i en föränderlig värld. Trafikverkets utredning visar att morgondagens hamnar kommer att vara mer digitala, miljövänliga och viktiga som logistik- och energinoder. Pia Berglund, som är sjöfartssamordnare på Trafikverket berättar mer:

Varför är hamnarna viktiga logistiknoder?

– Handeln ökar och mer varor importeras via just sjöfart. Samtidigt styr hela samhället mot en mer hållbar värld. Hela logistikledet blir viktigare och en modern hamn behöver kunna erbjuda allt från logistikytor till intermodala lösningar, utöver sina sjötrafiktjänster. Sammantaget innebär det att hamnarna blir viktigare för omställningen av sjöfarts- och transportsektorn men även för att öka sjöfartens konkurrenskraft.

Pia Berglund
Pia Berglund, sjöfartssamordnare på Trafikverket 

Vad är egentligen hamnen som energinod?

– Vi ser att hamnarna kan få en större roll för framtidens energiförsörjning eftersom de har plats att förvara och lagra energi. Hamnarna kommer också kunna producera och erbjuda förnybar energi till olika kunder inom transportområdet samt tillhandahålla olika typer av nät- och anslutningstjänster. Just nu jobbar hamnarna med att ställa om sin egen verksamhet men dom behöver göra mer för att kunna erbjuda sjöfarten alternativa bränslen.

Hur ser det ut idag, finns det en samordnad bild av hamnarnas behov?

– Nej det gör inte det, för att stärka sjöfarten måste hamnarna sättas i ett nationellt sammanhang. Det behövs ett nationellt perspektiv redan i infrastrukturplaneringen för att hamnarna ska kunna användas som de viktiga godsnoder de är. Hamnarna behöver också integreras i planeringen av transportsystemet som helhet. För att få en gemensam bild över framtida behov och investeringar i alla hamnar krävs bättre samordning, helhetstänk och framförhållning.

Sveriges hamnar har god ekonomi och investerar för framtiden

Svenska hamnar har haft en god ekonomisk tillväxt, med störst lönsamhet  i de större hamnarna. Det investeras också i de flesta hamnar och investeringstakten är hög. Även om det kan medföra att hamnarna kan bli mer känsliga för finansiella faktorer som till exempel räntenivåer så har hamnarna förhållandevis enkelt att attrahera kapital för sina investeringar.

Vad mer går det att göra för att få hamnarna konkurrenskraftiga?

– Mer fokus behöver riktas på effektivitet, utrustning, öppettider och kostnader i hamnen än på hamnavgifter. Det har också blivit tydligt i uppdraget att fokus bör läggas på hela kostnadsbilden runt ett anlöp snarare än enbart avgiften i hamnen. För att höja kunskapen om hamnars finansiella och ekonomiska förutsättningar skulle en lämplig myndighet kunna ha ett löpande uppdrag att följa upp hamnarnas ekonomiska förhållanden, avslutar Pia Berglund.