Statistik väghållaransvarsärenden

Trafikverket har ett ansvar att säkerställa att väghållaransvar av det allmänna vägnätet överensstämmer med väglagen och för att anpassa vägsystemet efter samhällets trafikbehov.

Behoven förändras i takt med samhällets förändringar och Trafikverket ser löpande över väghållaransvaret. Om en vägs funktion förändrats kan det vara aktuellt att göra en utredning som i sin tur kan leda till att väghållaransvaret justeras. En justering kan vara något av följande:

– Förändring av enskild väg till allmän väg (vägrätt uppstår)
– Förändring av allmän väg till enskild väg (vägrätt upphör)
– Förändring av allmän statlig väg till kommunal gata (vägrätt upphör, planlagd som gata)
– Förändring av allmän statlig väg till allmän kommunal väg (vägrätt kvarstår)

Förändrat väghållaransvar kan beslutas dels i ett separat förändringsärendebeslut, dels i en vägplan.

Förändringsärendebeslut 2021–2022

Under åren 2021–2022 fick 18 respektive 23 särskilda utredningar om förändrat väghållaransvar ett lagakraft beslut. Dessa utredningar varierade allt ifrån justering av en kommuns väghållningsområdesgräns samt förändring av en allmän statlig väg till allmän kommunal väg till indragning av ett vägområde från att vara allmänt. Ungefär hälften av utredningarna handlade om att justera väghållaransvaret mellan stat och kommun. I dessa ingår två ärenden som handlade om bildande av en ny väghållande kommun enligt 5§ väglagen. Under 2021 och 2022 förändrades totalt ca 69 km väg från statligt till kommunalt väghållaransvar (antingen som väg eller gata) och ca 4 km väg från kommunalt till statligt väghållaransvar.

Under åren 2021–2022 utreddes väghållaransvar totalt för ca 98 km väg. 72 km allmän statlig väg förändrades till enskild eller kommunal väghållning och ca 8 km väg tillkom det allmänna statliga vägnätet. Ca 16 km väg fick efter beslut oförändrat väghållaransvar. Resterande ärenden handlade bl a om indragning av ett vägområde för en f.d. busshållplats och för en nedlagd rastplats där marken återställas till ursprunglig markanvändning och övergår till fastighetsägare.

Till det som redovisas här tillkommer de beslut om förändrat väghållaransvar som har hanterats i samband med framtagande av vägplan, det vill säga vid ny- eller ombyggnation av allmänt vägnät.

I tabellen nedan visas fördelningen per år.

Förändringsärendebeslut 2021–2022
Beslutade förändringar (laga-kraft år, exkl. vägplanebeslut) Km väg år 2021 Km väg år 2022 Km väg totalt 2021-2022
Oförändrat väghållaransvar 14,1 2,3 16,4
Från allmän statlig väg till enskild väg (vägrätt upphör) 0,2 3,2 3,4
Från allmän statlig väg till kommunal väghållning; till allmän kommunal väg (vägrätt kvarstår) eller till gata (vägrätt upphör) 37,0 31,6 68,6
Från enskild väg eller kommunal gata till allmän statlig väg (vägrätt uppstår) 2,2 5,9 8,1
Övriga ärendetyper 1,0 0,5 1,5
Samtliga ärendetyper 54,4 43,5 97,9

Under åren 2018-2020 fick totalt 112 utredningar om förändrat väghållaransvar ett lagakraft beslut. Ett väghållaransvarsärendebeslut kan omfatta en eller flera vägsträckor av olika längd. Ett beslut kan även handla om ändring av gränser för s.k. kommunala väghållningsområden utan eller med att vägar får ändrat väghållaransvar. Ett beslut kan även innebära oförändrat väghållaransvar, vilket är fallet om exempelvis en ansökan om förändrat väghållaransvar för en väg avslås.

Cirka 151 km väg utreddes i de ärenden som fick ett lagakraft beslut under åren 2018-2020. Av dessa var cirka 30 km vägar som fick ett oförändrat väghållaransvarsbeslut. cirka 25 km väg fick ett lagakraft beslut som innebar att en allmän statlig väg fick enskild väghållning. cirka 77 km väg fick ett lagakraft beslut att ändras från statlig till kommunal väghållning. cirka 14 km väg beslutades att bli ändrad från enskild eller kommunal väghållning till statligt väghållaransvar. Utöver dessa fick cirka 5 km väg förändringsärendebeslut i kategorin övriga ärendetyper, som innefattade förändrat väghållaransvar för gång- och cykelvägar samt indragning av väg från allmänt underhåll där vägen rivs och återställs till annan markanvändning än väg. Ett av de övriga ärendena handlade om ett beslut om förändring av en enskild väg till allmän kommunal väg (vägrätt uppstår, kommunen väghållare).

I tabellen nedan visas fördelningen per år.

Till det som redovisas här tillkommer de beslut om ändrat väghållaransvar som har hanterats i samband med framtagande av vägplan, d.v.s. vid ny- eller ombyggnation av allmänt vägnät.

Förändringsärendebeslut 2018-2020
Beslutade förändringar (laga-kraft år, exkl. vägplanebeslut) Km väg år 2018 Km väg år 2019 Km väg år 2020 Km väg totalt 2018-2020
Oförändrat väghållaransvar 17,9 2,2 9,4 29,5
Från allmän statlig väg till enskild väg (vägrätt upphör) 9,5 4,4 11,4 25,3
Från allmän statlig väg till kommunal väghållning; till allmän kommunal väg (vägrätt kvarstår) eller till gata (vägrätt upphör) 32,9 22,9 21,4 77,2
Från enskild väg eller kommunal gata till allmän statlig väg (vägrätt uppstår) 6,3 5,9 2,0 14,2
Övriga ärendetyper 0,2 3,4 0,9 4,5
Samtliga ärendetyper 66,8 38,8 45,1 150,7

 

Beslutade förändringar i väghållaransvar 2010–2017

Under åren 2010–2017 (laga-kraft-år) har sammanlagt 488 km väg fått förändrat väghållaransvar antingen genom särskilt förändringsärendebeslut eller i samband med vägplan (vid ny- eller ombyggnation av allmänt vägnät).

  • cirka 204 km väg förändrades från allmän väg till enskild väg (vägrätt upphör), vilket i genomsnitt innebär cirka 26 km väg per år.
  • cirka 235 km allmän statlig väg förändrades till kommunal gata (vägen planlagd med kommunalt huvudmannaskap; vägrätt upphör) eller till kommunal väg (vägrätt kvarstår), vilket i genomsnitt handlar om cirka 29 km väg per år.
  • cirka 49 km enskild väg eller kommunal gata/väg förändrades till allmän statlig väg, vilket motsvarar i genomsnitt cirka 6 km per år väg med förändrat väghållaransvar.
  • De km väg som under perioden tillkom det allmänna statliga vägnätet genom nybyggnation är inte medräknade utan siffrorna avser enbart förändringar i det befintliga vägnätet.

 

Laga kraft år Km väg förändrat från allmän väg till enskild väg Km väg förändrat från allmän väg till kommunal gata/väg  Km väg förändrat från enskild/kommunal väg/gata till statlig väg
2017 24 42 3
2016 13 22 7
2015 47 25 7
2014 19 33 3
2013 23 15 1
2012 4 43 < 1
2011 29 21 2
2010 46 34 25
2010–2017 204 235 49