Att förklara en bana överbelastad

Trängsel på spåren är ett stort problem för tågtrafiken i storstadsområdena. Det är tidvis för många tåg på vissa spår och det finns inget utrymme att köra ikapp en försening. En liten försening kan därför få stora konsekvenser för resten av trafiken.

Illustrationsbild förklaring på överbelastad bana.

Överbelastning

Trafikverket kan förklara en viss bana överbelastad. Det kan vi göra när det finns risk för att det blir för många tåg på spåret. En annan orsak är när flera järnvägsföretag har ansökt om samma tågläge.

En bana kan förklaras överbelastad utifrån två olika perspektiv; antingen i förarbetet till tågplanen, eller när en konflikt inte går att lösa.

Överbelastningsförklaring i förarbetet till ny tågplan

Ett exempel är våren 2007 då Banverket (nuvarande Trafikverket) förklarade att banan var överbelastad i Stockholm. Det gjordes i förarbetet till en ny tågplan. Här bedömde Banverket att det helt enkelt inte fanns plats för fler tåg. Järnvägsspåren var redan maximalt belastade genom centrala Stockholm.

Överbelastningsförklaring i samband med tvistlösning

Trafikverket kan också förklara en bana överbelastad i samband med en tvistlösning. Ett järnvägsföretag har möjlighet att kalla till tvistlösning. Det är en del av samordningen i tågplaneprocessen. Till exempel kan en tvist uppstå när flera järnvägsföretag vill ha samma tågläge. Om tvisten inte kan lösas kan Trafikverket förklara banan överbelastad . Det skedde till exempel, på Malmbanan och godsstråket genom Bergslagsbanan hösten 2011.

Trafikverket avgör sedan vilket järnvägsföretag som får företräde. Att förklara en bana överbelastad är ett villkor för att vi ska få tillämpa de så kallade prioriteringskriterierna. De används för att värdera hur viktiga de olika lösningarna är för samhället i stort.

Efter överbelastningsförklaringen

Enligt järnvägslagen ska Trafikverket skriva två rapporter efter en överbelastningsförklaring. Det är kapacitetsanalysen och kapacitetsförstärkningsplanen. Analysen ska vi göra inom sex månader efter överbelastningsförklaringen. Senast sex månader därefter ska kapacitetsförstärkningsplanen vara klar.

Kapacitetsanalysen innehåller förslag

I kapacitetsanalysen ger vi förslag på hur vi kan åtgärda den överbelastade banan. Vi förklarar även orsakerna till överbelastningen. Vi föreslår åtgärder på både kort och medellång sikt. Kort sikt är upp till ett år och medellång sikt är upp till tre år.

Ett förslag på en fordonsrelaterad åtgärd är exempelvis att ett tåg måste kunna köra med en viss hastighet för att kunna hålla tidtabellen.

Ett exempel på infrastrukturåtgärder för Malmbanan som ska genomföras de närmaste åren är förlängning av mötesspår i Abisko Östra (2012), Kaisepakte (2013) samt Rensjön, Lakaträsk och Ripats (alla tre året 2014).

Kapacitetsförstärkningsplanen innehåller lösningar

Trafikverket gör en kapacitetsförstärkningsplan i samråd med berörda järnvägsföretag. Den knyter an till den tidigare kapacitetsanalysen. Planen innehåller bland annat utvalda åtgärder från analysen och tidplan för dessa. Vad kostar de? Vilken nytta har de? Vilka effekter får de? Vad ska Trafikverket göra?

Trafikverket analyserar åtgärdernas effekter på olika aktörer. Förändringar av intäkter, kostnader och efterfrågan är effekter som påverkar järnvägsföretagen. En förändrad transporttid kan få stora konsekvenser.