Samverkande parter inom Västsvenska paketet

Det är vi som samverkar inom Västsvenska paketet. Alla länkar öppnas i nytt fönster.

imagezqrla.png

Trafikverket är en statlig myndighet med ansvar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

Vi verkar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik. Vi har även till uppgift att pröva frågor om statligt stöd till svensk sjöfart. Vi har också huvudmannaskapet för Västsvenska paketet.

Västra Götalandsregionens logo

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvården i Västra Götaland, liksom för att främja hållbar tillväxt och utveckling genom att bland annat stimulera forskning, entreprenörskap, företagande och arbeta för goda kommunikationer. Vi samordnar den långsiktiga infrastrukturplaneringen och bidrar även med direkt finansiering till Västsvenska paketet.
Västra Götalandsregionen


Region Hallands webbplats

Region Hallands vision är ”Halland bästa livsplatsen”. En utmaning i visionen är att skapa förutsättningar att faktiskt bosätta sig där man vill och kunna pendla till sitt arbete. Halland är med och investerar i Västsvenska paketet för att kunna erbjuda befintliga och framtida hallänningar fördelaktiga och hållbara alternativ till sitt resande.
Region Halland


Göteborgsregionens logo

Göteborgsregionens kommunalförbund verkar för att stärka de kvaliteter som gör att vi vill bo, leva och arbeta i Göteborgsregionen. Detta sker genom en bred politisk uppslutning kring målen för regional utveckling.
Göteborgsregionens kommunalförbund


Götborgs Stads webbplats

Göteborgs Stad ansvarar för att planera och utveckla en hållbar och levande stad för framtiden. Det handlar om allt från bostadsbyggande till trafikplanering, från satsningar på företagande och handel till miljöförbättringar. Västsvenska paketet är en av förutsättningarna för detta arbete.
Göteborgs stad


Västtrafiks webbplats

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken som successivt byggs ut och utvecklas. Västtrafik är inte en finansierande part i Västsvenska paket och tilldelas inte heller pengar ur det. Västsvenska paketet finansierar själva infrastrukturen för kollektivtrafiken, inte trafikeringskostnaden eller inköp av nya fordon.
Västtrafik


Transportstyrelsens webbplats

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. De tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur dessa efterlevs. Med hjälp av sina register arbetar de bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten. Vägmärken, fordonsskatt, trafikregler,  regler för järnväg och spårväg är också deras ansvar.

Transportstyrelsen är ansvarig för att ta upp trängselskatten i Göteborg och Stockholm. Hos Transportstyrelsen kan du förutom att få svar om hur trängselskatten fungerar teckna autogiro, då dras trängselskatten automatiskt från det konto du anger och du slipper bekymra dig för om du skulle ha tappat bort avin. 
Transportstyrelsen