Medfinansiering av statlig infrastruktur

Med medfinansiering avses att till exempel en kommun eller ett företag, helt eller delvis, finansierar statlig infrastruktur.

Medfinansiering, genom bidrag från en annan part till den statliga infrastrukturen, kan resultera i effektiva lösningar i transportsystemet. Medfinansieringen innebär även ett gemensamt ansvarstagande för finansiering och genomförande av infrastrukturobjekt.

De transportpolitiska målen ska vara utgångspunkt för prioriteringen av objekt oberoende av om det förekommer medfinansiering eller inte.

Skiljer på grundutförande och tillägg

Av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem framgår bl.a. att i de fall medfinansiering av en åtgärd förekommer ska det göras en åtskillnad mellan

  • grundutförande - den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa aktuell trafiksituation och
  • tillägg - annan parts önskan om förbättringar och anpassningar i förhållande till grundutföranden.

Medfinansieringen av tilläggen ska normalt finansieras av den aktör som önskat förbättringar och anpassningar.

En annan aktör kan även medfinansiera grundutförande om det finns en motivering. Exempel: I samband med en ny sträckning av järnväg frigörs gammal järnvägsmark för exploatering av bostäder och verksamheter. Motivet är då tillgång till mark.

Medfinansiering och statlig medfinansiering är olika begrepp

Medfinansiering (från annan part till statens infrastruktur) och statlig medfinansiering (från staten till annan parts infrastruktur) är två olika begrepp. Läs om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhet och miljö under "Länkar" här nedan.

Under "Läs mer" finns rapporter från år 2008 och 2011 om Medfinansiering av statliga infrastrukturinvesteringar. Rapporterna är resultat av samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Övriga tillkommande medel utöver statliga anslag i form av trängselskatt och infrastrukturavgifter på väg (brukaravgifter) definieras inte som medfinansiering. Mer information finns under "länkar" Trängselskatt och infrastrukturavgifter.

Till statens infrastruktur kan även tillkomma bidrag från EU:s strukturfonder för insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling samt från EU för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Mer information finns under "länkar".