Denna nyhet är äldre än 6 månader

Aktuella frågor och utvecklingsområden diskuterades på JBS styrelseseminarium

JBS höll den 4 maj styrelseseminarium om aktuella frågor och utvecklingsområden. Syftet var för styrelsen att få en inspirerande och kunskapshöjande förmiddag, för att ta med sig in i diskussioner om inriktningen för 2024-2026 under eftermiddagen.

Styrelseseminariet och samtalen varvades mellan vision, samhällsekonomi, kapacitet och punktlighet tillsammans med den röda tråden JBS inriktning 2024-2026 och  järnvägens roll i ett konkurrenskraftigt Sverige.

Visionen framåt

IMDM från Schweiz presentareda hur de arbetade med långsiktigt infrastukturunderhåll. VTI presenterade sin forskning om stigberoende i dagens nationella planering. Mobilitet och transporter är endast ett av flera medel för att nå tillgänglighet.

Samhällsekonomi och prognosmodeller

Samhällsekonomi och järnvägsprojekt diskuterades. Trafikverket presenterade det pågående arbetet med utveckling av analyser för stora järnvägsprojekt med avseende på prognosmodeller. WSP informerade om arbetet med ”Connecting Euope Facility” som är ett EU projekt för att främja tillväxt, arbeten och konkurrenskraft.

Effektiv användning av kapacitet

Kapacitet i spår diskuterades med utgångspunkt från olika aktörers erfarenhet och forskning (Vossloh, Strukton, RiSE och Botniska korridoren) med frågeställningar som effektiva tider i spår, kapacitet, samverkan och beslutsstöd samt utveckling av kapacitet utifrån ett stråktänk.

Lunchtema: Punktlighet 

TTT besökte lunchen för att göra ett återbesök kring punktlighetsarbete både historiskt och framåt. Detta ledde till diskussioner om bland annat samverkan i komplex miljö och hur man ser punktlighetsmål och -mått – samt vilka mål som kan sättas för punktlighetsarbetet i sig.

Inriktningen för JBS 2024-2026

Branschutmaningar och möjligheter på kort, medellång och lång sikt diskuterades. Arbetet med JBS fortsätter enligt tidigare beslutad årsplan, till det kommer ett arbete med framtagning av en vision för järnvägen som påbörjas under 2023. Det beslutades bland annat att nuvarande prioriterade initiativ – UBTR (Utvecklingsgruppen för Bättre Trafik- och Resenärsinformation), JBS Kompetensförsörjning och TTT (Tillsammans för Tåg i Tid) – kvarstår även kommande år.

Vad tyckte du om dagen? 

Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen

Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen:
-Idag har vi haft intressant föredrag som gett oss kunskap och inspiration ifrån många områden. En bra start inför eftermiddagens viktiga samtal om JBS inriktning framöver. Beslutet att gemensamt ta fram en vision för JBS skapar goda förutsättningar för en bra samverkan.

Bild2.jpg

Kristoffer Tamsons, ordförande JBS (tidigare bland annat trafikregionråd i Stockholm samt vice ordförande Svensk kollektivtrafik):
-Det var en spänstig dag, med utblickar i omvärlden, handfasta exempel från verksamheten och diskussioner med högt i tak. Insikten om branschens utmaningar här och nu, med tydliga medskick gällande vardagens verkstad, gick hand i hand med viljan att gemensamt lyfta blicken i den visionära ambitionen.  Det var kort sagt JBS när det är som bäst.