Monica Lingegård, SJ:s VD

Monica Lingegård, vd och koncernchef SJ AB

Gemensam vision för järnvägen i fokus vid JBS styrelsemöte

Oskyddade plankorsningar och EU-kommissionens förslag till ny reglering av kapacitetstilldelning var på agendan vid JBS styrelsemöte den 21 september. Men det övergripande temat var den gemensamma vision för järnvägen som arbetas fram under hösten.

SJs vd Monica Lingegård var värd för mötet och ger här sin bild av visionsarbetet.

Vad innebär det att JBS ska ta fram en gemensam vision för järnvägen?

- Det händer otroligt mycket i omvärlden och det är viktigt att vi skapar en tydlig bild av järnvägens roll i samhället över tid. Visionen ska visa vad vi i branschen ser som viktigt för järnvägens utveckling på lång sikt, och den ska sammanfatta de behov vi gemensamt identifierar.

Varför är visionen viktig - vad ska den göra för jobb?

- Järnvägen spelar en otroligt stor roll i Sveriges utveckling, så har den gjort i 170 år och så kommer det fortsätta framöver. Vi vet att tåget är det mest energieffektiva sättet att resa och transportera gods med och det är vår utgångspunkt. För att vi ska kunna säkerställa att järnvägen fortsätter att bidra på samma sätt i samhället även framåt i tiden behövs en vision som stakar ut riktningen.

SJ har under året lanserat initiativet Omtag svensk järnväg. Hur hänger det ihop med järnvägens vision?

- Man kan säga att visionen stakar ut riktningen för utvecklingen av järnvägssystemet, och Omtag svensk järnväg skapar förutsättningar för att realisera visionen. En bärande tanke bakom Omtaget är att lyfta fram värdet av ett effektivt transportsystem där järnvägen är en stark ryggrad som bidrar till att öka tillväxten och Sveriges konkurrenskraft. Vi ska också ta fram konstruktiva förslag till hur järnvägssystemet kan utvecklas. Med Omtaget vill vi förbättra förutsättningarna för det, och vi samarbetar med JBS i visionsfrågan. Självklart bjuder vi också in andra aktörer så att vi tillsammans kan söka kunskap om och lösningar för hur ett modernt och effektivt transport- och järnvägssystem kan se ut.

Var befinner ni er i arbetet med järnvägens vision?

- Vi är i början av arbetet och JBS styrelse kommer under hösten vara motor för visionsarbetet och äga processen. De två styrelsemöten som återstår i höst kommer att till stor del ägnas åt att driva det arbetet framåt.

Fakta - övriga frågor som diskuterades under styrelsemötet

Ankommande tåg i oskyddade plankorsningar

Under 2022 genomfördes projektet ”varning för ankommande tåg i oskyddade plankorsningar”. Syftet var att hitta sätt att nyttja ny teknik för att minska antalet olyckor i plankorsningar.

Den lösning som togs fram går i korthet ut på att fånga upp information om tågens exakta position som sedan skickas ut till olika appar som tex Spotify, träningsappar och SOS alarm. Därigenom kan personer som rör sig i området få varningar om att tåg är i närheten genom så kallade VFT (varning för tåg). Det gäller även för industrin och t ex Volvo Cars ser möjligheter att förse sina förare med samma information. Arbetet fortgår under 2023.

EU-kommissionens förslag till ny reglering av kapacitetstilldelning

I juli antog EU-kommissionen ett nytt förslag till förordning som bl.a. ska reglera hur
infrastrukturförvaltare tilldelar kapacitet på järnvägen. Syftet är att öka kapaciteten på de europeiska järnvägsnäten och underlätta för gränsöverskridande trafik.

Den nya processen ska implementeras successivt med start 2026 och vara genomförd 2030. Inför kommande förhandlingar mellan EU:s medlemsländer har Regeringskansliet skickat förslaget på remiss och sista svarsdag är 30 september.

De föreslagna förändringarna kommer få stor påverkan på hur kapacitetstilldelningen på svenska järnvägar hanteras och JBS följer utvecklingen i frågan.

Arbetet i JBS prioriterade initiativ Kompetensförsörjning, Tillsammans för tåg i tid (TTT) samt Trafik- och resenärsinformation.

Styrelsen fick information om status och aktiviteter inom respektive initiativ.

Läs mer om initiativen på Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS