Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägen – ryggraden i Europas multimodala transportsystem

Forskningen och innovationsaktiviteterna inom EUs järnvägsforskningsprogram Shift2Rail börjar ge konkreta resultat. Ett exempel är den lösningskatalog som programmet har tagit fram, med 54 förslag för järnvägen som system.

Tillsammans med medlemmarna har EU investerat mer än 800 miljoner euro på fem år i forskning och innovation för ett förbättrat och sammanlänkat järnvägssystem i Europa (Shift2Rail). Trafikverket har en aktiv roll i ett flertal forsknings- och demonstrationsaktiviteter.

Katalog med 54 lösningar

Programmet har bland annat lanserat en katalog som redovisar 54 lösningar som berör olika delar i hela järnvägssystemet. Varje lösning innehåller en beskrivning och specificerar en marknad, marknadsutsikter och beräknat datum för lansering. De intressenter som, i första hand, gynnas av lösningarna adresseras i grupperna resenärer och godstransportörer, järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och fordonstillverkare.

– Trafikverkets deltagare och våra FoI-partners har varit mycket aktiva och drivande i flera av katalogens lösningar och arbetet fortsätter för att utveckla järnvägen till att vara den hållbara ryggraden i Europas multimodala transportsystem, säger Bo Olsson, programansvarig i Trafikverket.

Läs mer om de olika lösningarna i katalogen, som du hittar under Länkar.

Kort om Shift2Rail

Shift2Rail tar oss ett steg närmare ett järnvägssystem som är mer hållbart, konkurrenskraftigt och attraktivt för passagerare och företag.

Forskningen inom Shift2Rail sker till största delen på universitet, högskolor och företag. I en flerårig plan har EU och deltagande länder lagt fast vad som ska uppnås.

Målsättningarna för Shift2Rail är:

  • minskade livscykelkostnader för järnvägstransporter med 50 procent genom reducerade kostnader för utveckling, byggande, underhåll och drift samt ökad energieffektivitet
  • ökad kapacitet i spåren med 100 procent
  • ökad tillförlitlighet och punktlighet med 50 procent.