Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut om hur ökade kostnader i pågående kontrakt ska hanteras

Trafikverket har beslutat om hur ökade kostnader i pågående kontrakt på grund av omvärldsläget ska hanteras.

Rysslands invasion av Ukraina har medfört stora kostnadsökningar på varor och tjänster som våra leverantörer nu kan få ersättning för. Trafikverket nu tagit fram principer för hur vi hanterar dessa kostnadsändringar av varor, tjänster samt onormala prisförändringar på material som uppkommit med anledning av omvärldsläget.

Ersättning för del av kostnadsändring som överstiger 2,5 procent av entreprenadsumman

Ersättningen betalas ut för den del av kostandsändringen som överstiger 2,5 procent av entreprenadsumman. Regleringen för kostnadsökningen görs vid avslutat kontrakt, men det finns en möjlighet att hantera kostnadsökningar under kontraktstiden genom a´contohantering. Den ersättning som begärs av Trafikverket måste kunna verifieras av dig som leverantör.

Likvärdiga bedömningar

Trafikverket strävar efter att alla krav på ersättning ska hanteras likvärdigt av våra projektledare. Därför har vi tagit fram en handledning som ska underlätta arbetet med att bedöma de krav som kommer in. Handledningen bygger på kontraktsvillkoret 6 kap 3 § i AB och ABT som handlar om oförutsebara kostnadsändringar som väsentligt påverkar kostnaden för hela entreprenaden. Vi gör en bedömning på ersättningarna utifrån nuvarande kontrakt. Vi har valt en nivå på ersättningarna som ska vara skälig och satt en fast ersättningsnivå.