Saltstrategi

Trafikverket vill använda mindre salt men ändå se till att vägarna är framkomliga och att trafiksäkerheten inte minskar. Därför har Trafikverket en strategi, Miljöanpassad framkomlig vinterväg.

Bakgrunden är dagens miljökrav och ambitionen att vara en miljömedveten och effektiv väghållare med trafiken i centrum.

Trafikverket arbetar bland annat med följande för att minska saltförbrukningen:

  • Saltlösning används i stället för salt i större omfattning.
  • Saltanvändningen på lågtrafikerade vägar minskas.
  • Utbildningen om saltförbrukning till alla som arbetar med vinterväghållning intensifieras.
  • Regionerna identifierar konfliktpunkter med vattentäkter.
  • Prov görs med alternativ, till exempel glykosinblandning i salt.

Vägverket, nuvarande Trafikverket, har de senaste 25 åren arbetat aktivt med att begränsa användningen av vägsalt i vinterväghållningen. Förebyggande halkbekämpning med saltlösning och andra nya metoder kom i början av 1990-talet. I dag saltar vi cirka 20 procent av det statliga vägnätet där 80 procent av den totala trafiken går.

De senaste åren har vi använt mellan 200 000 och 230 000 ton salt per år på de statliga vägarna. Detta är en avsevärd minskning sedan topparna i mitten på 1990-talet, då vi hade en årsförbrukning på cirka 450 000 ton. Även om den totala saltförbrukningen i landet kan sägas vara låg ur ett internationellt perspektiv, finns ändå skäl att anta att den kan minskas ytterligare.

Saltstrategin

Beslut (pdf-fil, 63 kB, öppnas i nytt fönster)

Miljöanpassad framkomlig vinterväg (pdf-fil, 272 kB, öppnas i nytt fönster)

Motiv och konsekvensrapport (pdf-fil, 952 kB, öppnas i nytt fönster)

Saltvägnätet, driftklass A (pdf-fil, 462 kB, öppnas i nytt fönster)

Grundvattenförekomster i jord (pdf-fil, 220 kB, öppnas i nytt fönster)