Transportdispens

Här hittar du bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd. Du kan också läsa om hur du ansöker om dispens från dessa bestämmelser.

I 4 kap. trafikförordningen (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige.

Vikt- och dimensionsbestämmelser på Transportstyrelsens webbplats

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten.

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar. Se närmare information under länkarna i menyn.

Från 2024-09-02 blir det krav på att bifoga Trafikverkets blankett för tekniska uppgifter, utöver registreringsbevis, i ansökan med utländska fordon (förutom vid enbart bred transport). Detta för att säkerställa likvärdig hantering av svenska och utländska fordon i vår bedömning av ansökan.