Vill du bidra till Trafikverkets digitaliseringsresa?

Vi i Trafikverket vill ha en dialog med er på marknaden för att få in goda ideér om vilka tekniska lösningar som finns idag och som skulle kunna ge vår verksamhet en skjuts framåt för att snabbare kunna nå de transportpolitiska målen.

Vad sitter du eller ditt företag på för kunskap som kan hjälpa oss? De transportpolitiska målen handlar om långsiktig hållbarhet. Trafikverkets vision "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt" bygger på de transportpolitiska målen och beskriver hur transportsystemet kan bidra till långsiktig hållbarhet. Genom vår vision konkretiserar vi prioriterade områden där vi tillsammans med andra aktörer behöver arbeta målinriktat för att bidra till utveckling av tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

Samverkan avgörande för ökad tillgänglighet

Många aktörer ansvarar för olika delar i transportsystemet. Därför är samverkan avgörande för att kunna utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt. Trafikverket har ansvar för den långsiktiga planeringen av statlig infrastruktur. Trafikverkets samverkan med andra aktörer inom till exempel politiken, näringslivet, akademin och andra myndigheter är viktig för att skapa förändring. Tillsammans med regionala planupprättare och kommuner kan vi få in hållbarhetsperspektivet när vi planerar ny infrastruktur. Vårt stöd till forskning och innovation är exempel på hur vi kan vi driva på förändringen mot ett mer hållbart samhälle.

Dialog om digitaliseringens möjligheter

I och med en allt högre grad av digitalisering av transportsystemet, kommer leverantörsmarknaden att få en större påverkan på Trafikverkets förmåga att bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls. Trafikverket bjuder nu in till dialog om digitaliseringens möjligheter att bidra till Trafikverkets och transportsystemets utveckling. Med dialogerna vill vi bland annat stimulera till innovation, skapa förutsättningar för framtida behov och utvecklas snabbare tillsammans med marknaden. Men, vilken teknik finns ute på marknaden och hur kan dessa kombineras och på så vis bidra till utvecklingen?

Så här presenteras idéerna

De bästa bidragen kommer att presenteras i live-sända webbinarium för Trafikverkets medarbetare. Trafikverket har valt ut tio prioriterade aspekter som utgår från de transportpolitiska målen samt FN:s Agenda 2030. Inkomna bidrag ska ha en tydlig koppling till någon av dessa aspekter (du kan läsa mer om de tio prioriteringarna längre ned).

Bilden visar prioriterade områden i Trafikverkets verksamhet där vi har möjlighet att bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle.
Bilden ovan visar prioriterade områden i Trafikverkets verksamhet där vi har möjlighet att bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle. 

Samtalen genomförs i dialogform där du bidrar med din kunskap och dina ideér. De 30 minuter långa webbinarierna kommer att genomföras vid ett tillfälle i månaden och sparas för att kunna ses i efterhand på Trafikverkets Intranät. Planen är att genomföra det första webbinariet under februari 2022. Utvärdering kommer att ske löpande, så ansök redan nu!

Efter genomfört webbinarium kommer underlaget att bearbetas vidare genom en ”Dialog-tavla” där både leverantörer och behovsägare är med och bidrar till utveckling/implementering.

En god tillgänglighet är nödvändig för ett fungerande och hållbart samhälle. Vi har ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt. Trafikverket är en av många aktörer som kan göra skillnad för transportsystemet.

Nedan följer en kort beskrivning av de tio prioriterade områdena i Trafikverkets verksamhet där vi har möjlighet att bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle:

 • Tillgänglighet i hela landet – Landsbygden och staden samt näringslivets behov av tyngre och längre transporter och effektiva omlastningsmöjligheter med sund konkurrens och rättvisa villkor.

 • Tillgänglighet för alla – Fokus på att säkra utsatta gruppers behov av en grundläggande tillgänglighet. Med utsatta grupper avses barn, äldre, funktionsnedsatta samt resurssvaga grupper.

 • Tillförlitlighet och enkelhet – Transportsystemets tillförlitlighet är avgörande för att samhället ska fungera, enkelhet=användbarhet. Fokus på kollektivtrafikresan 2030.

 • Trygghet – Otrygghet är starkt begränsande för tillgängligheten. Fokus på trygghet för oskyddade trafikanter med betoning på det kollektiva resandet. (BRÅ – upplevd trygghet).

 • Klimat  – Målet är detsamma som förslaget från den parlamentariska miljömålsberedningen som nu är klimatlag, det vill säga en minskning med 70%.

 • Biologisk mångfald – Målet formuleras med utgångspunkt i Trafikverkets Riktlinje landskap om landskapsanpassad infrastruktur.

 • Luftkvalitet  – RD miljömål om frisk luft, särskilt för trafiken – riktvärde för kvävedioxid i urban bakgrund och partiklar i gaturum.

 • Buller – Trafikverkets riktlinje för buller och vibrationer definierar målet Transportstyrelsen – Trafikverkets och Transportstyrelsens förslag på nytt etappmål för TS väg 2030 samt Trafikverkets halveringsmål för järnväg.

 • Aktiv mobilitet – daglig rörelse har stor betydelse för bra hälsa och att förebygga ohälsa. Transportsystemet har stor potential att bidra.

Läs mer om de tio aspekterna, mål samt låt er inspireras – men inte begränsas – av Trafikverkets förslag på hur digitaliseringen skulle kunna bidra till dessa i rapporten som du hittar nedan.

Vid utvärdering av bidrag till dialog med marknaden om digitaliseringens möjligheter att bidra till Trafikverkets övergripande mål, tar vi hänsyn till följande aspekter:

Kategori Beskrivning
Värdet som det potentiellt skapar.
 • Påverkan på måluppfyllnad – Finns en potentiell påverkan på Trafikverkets måluppfyllnad inom prioriterad aspekt?
 • Värde för kunder (resenärer, medborgare, transportköpare) – Skapar detta förbättringar/värde för medborgare/resenärer/transportköpare?
Tydlighet
 • Tillgänglighet av lösningen – Finns lösningen redan?
 • Tydlighet i vad som avses och vad man vill göra – Beskrivning av ett förståeligt, genomtänkt och färdigt förslag.
 • Tydlighet i vad som krävs för att realisera värden – Vad är nästa steg, och vad krävs av respektive aktör etc.?
Genomförbarhet inom uppsatt tidsperiod.
 • Tekniskt – Finns rätt tekniska förutsättningar, infrastruktur, och integrationer med andra system etc.
 • Data/informationsmässigt – Finns data/informationsbehov beskrivna samt hur tillgänglig är den?
 • Organisatoriskt – Processer, förändrade arbetssätt , lagar och regler etc.

Skicka in ett utkast på presentation via e-postadressen som du hittar under kontaktfliken högst upp på denna sida.

Utkastet ska beskriva er tekniska lösning samt konkretisera hur ni kan bidra till våra prioriterade aspekter. Underlaget ska kunna användas på de kommande interna webbinarierna.