Åtgärder för friskare luft

Trafikverket arbetar med åtgärdsprogram för en friskare luft i särskilt utsatta områden och tätorter runtom i landet. Våra åtgärder är inriktade på att minska utsläppen av partiklar, kvävedioxid och kolväten. Vi medverkar också till forskning inom luft.

Genom åtgärdsprogram, enligt 5 kapitlet miljöbalken och 6 § luftkvalitetsförordning 2010:477, för att klara miljökvalitetsnormer medverkar Trafikverket till att förbättra situationen i särskilt utsatta områden och tätorter i landet. Tillsammans med andra aktörer används till exempel driftmetoder för att få ned partikelhalterna under de perioder då problemet är störst.

Trafikverkets åtgärder är i första hand inriktade mot att minska utsläppen av partiklar och kvävedioxid. Det är dessa ämnen som är svårast att nå uppsatta mål och miljökvalitetsnormer för.

Vi medverkar även till forskning som syftar till att utveckla metoder för att minska utsläpp och halter. Exempel är utveckling av vägbeläggningar, drift- och underhållsmetoder, utveckling av åtgärder och utveckling av effektsamband och modellverktyg.

Mindre utsläpp från fordon och arbetsmaskiner

Trafikverket påverkar utsläppen bland annat genom att utforma upphandlingar som ställer krav på låga utsläpp från fordon och arbetsmaskiner. Genom åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen kan vägtransportsektorn påverkas till mindre utsläpp.

Att öka utbytestakten från äldre fordon med sämre emissionsegenskaper till nyare och mer miljöanpassade person- och lastbilar är den åtgärd som skulle ge störst nytta för luftkvaliteten. Arbetet med att få ned utsläppen från nya fordon och arbetsmaskiner bedrivs på EU-nivå.

Mindre mängd slitagepartiklar

I vissa särskilt utsatta områden längs det statliga vägnätet kan mängden inandningsbara partiklar minskas genom dammbindning och förbättrad renhållning. Åtgärderna kan sättas in tillfälligt under de perioder då problemen är som störst.

Genom information om partiklars hälsoeffekter och dubbdäckens bidrag, vill vi få dem som kör mycket i tätort att överväga dubbfria vinterdäck.

Miljöanpassad hastighet

Ett forskningsprojekt i Stockholmsområdet (Miljöanpassad hastighet på E18) om samband mellan trafik, fordonshastighet och partikelhalter genomfördes 2009-2011.

Studien visade att det finns ett signifikant samband mellan hastighet och partikelhalter. En högre hastighet orsakar både ett större slitage och en ökad uppvirvling av slitagepartiklar, som skapar en så kallad dammdepå, till vägens omgivningar. Sedan forskarstudien utfördes har Trafikverket infört säsongsanpassad hastighet på de vägsträckor på det statliga vägnätet där partikelhalterna är som högst. Det innebär att hastigheten sänks mellan 10-20 km/h beroende på ursprunglig hastighet under dubbdäckssäsong då halterna är som högst.

Problemen med miljöanpassad hastighet är efterlevnaden av den skyltade hastigheten. Mätningar visar att en minskad hastighet med 10 km/h på vägar som tidigare har haft högre hastigheter enbart får en minskad hastighet på ca 3 km/h i medelhastighet. En minskad skyltad hastighet med 20 km/h minskar enbart hastigheten med ca 6 km/h i medelhastighet. För att få större efterlevnad genomför nu Trafikverket ett forskarprojekt i Stockholmsområdet (”Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan utmed statligt vägnät”) som studerar om aktiv trafikstyrning med hjälp av digitala skyltade hastigheter och skyltar med kommunikation om orsak till minskad hastighet under de tider och dagar då luftföroreningshalterna är som högst, kan få till en större efterlevnad.

Fordonens hastighet är inte den främsta förklaringen till höga partikelhalter. Trafikflödets variation förklarar över 90 procent av halternas variation på vägsträckan. Partikelhalten i luften är högst de dagar under dubbdäckssäsongen när vägbanorna torkar upp.

Du kan ta del av rapporten från forskningsprojektet samt om nuvarande forskningsprojekt längre ner på denna sida.

Minskad exponering

Trafikverket arbetar på flera olika sätt för att bidra till attraktiva tätorter. En del i detta är att genom en god samhällsplanering minska människors exponering för luftföroreningar. Trafikverket arbetar då både med att följa miljömålet Frisk luft och miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i ombyggnads- och nybyggnadsprojekt samt i samarbetet med kommunerna i deras översiktsplanering och planering av bebyggelse. Alla insatser för minskade utsläpp och halter där människor vistas är viktiga, eftersom det inte finns någon tröskelnivå där halterna är ofarliga.

Framåtblick

Det finns ingen quick-fix mot luftkvalitetsproblemen i tätorterna, utan det är ett tålmodigt och långsiktigt arbete med flera olika samverkande delar. Förutom dammbindning, minskad dubbdäcksandel och renare fordon, behövs en utveckling mot ett samhälle och transportsystem där den egna bilen har en minskad roll som transportmedel och där man löser tillgängligheten i större grad genom en effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla. Koordineringen med Trafikverkets verksamhet för att nå klimatmålen är därmed väsentlig. 

Så kan du bidra till renare luft

  • Kör du en ny bil med antisladdsystem, kör helst med dubbfria vinterdäck. Speciellt om du kör mycket i stadsområden där många människor bor.
  • Håll hastigheten. Lägre fart ger mindre partiklar.
  • Gå, cykla eller åk kollektivt om du har möjlighet till det, det gör även nytta ur buller- och klimatsynpunkt.