Mål och inriktning för luftkvalitet

Det finns både internationella och nationella mål och krav som gäller luftkvalitet. De handlar både om att skydda miljön och att skydda människors hälsa, men hälsoperspektivet är dominerande.

Regeringens övergripande mål för transportpolitiken har ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa. Transportpolitiska hänsynsmålet pekar på att Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och att övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål. Ett antal områden där utvecklingen är negativ eller för långsam har pekats ut. Ett av dessa prioriterade problemområden är utsläppen av luftföroreningar och då särskilt partiklar.

Lagreglerade luftföroreningshalter

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) är utfärdad med stöd av Miljöbalken (1998:808) och innehåller gräns- och målvärden, så kallade miljökvalitetsnormer, med senaste tidpunkt för uppfyllande av halter av kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, bens(a)pyren, partiklar (PM2,5 ), partiklar (PM10), arsenik, nickel, kadmium och ozon.

De svenska miljökvalitetsnormerna är huvudsakligen ett införande av EU:s luftkvalitetsdirektiv i svensk rätt. I vissa fall är de dock strängare eller ska vara uppfyllda tidigare än vad motsvarande EU-direktiv anger.

Nationella mål

Frisk luft definieras genom miljökvalitetsmålet som enligt Riksdagen är att "Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas". Preciseringar för målet gäller korttidsmedel- respektive långtidsmedelhalter av ett tiotal luftföroreningar.

Preciseringarna gäller att halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. De föroreningar som omfattas av regeringens preciseringar av målet är bensen, bens(a)pyren, butadien, formaldehyd, partiklar (PM2,5 ), partiklar (PM10), marknära ozon ozonindex, kvävedioxid samt korrosion.

Kopplat till miljömålet finns några etappmål som handlar om utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar, sjöfartens utsläpp och småskalig vedeldning. Av dessa föroreningar är partiklar och kvävedioxid de luftföroreningar vars halter vägtrafiken främst påverkar och vars riktvärden och miljökvalitetsnormer överträds eller riskerar att överträdas på de delar av det statliga vägnätet där halterna är som högst.