Järnvägens partikelutsläpp

Utsläppen från järnvägstrafiken till luft består mest av metallpartiklar som frigörs vid slitage på räls, kontaktledning, hjul och bromsar. Eftersom metallpartiklar är jämförelsevis tunga transporteras de inte iväg så långt utan faller ned nära järnvägen.

Mätningar visar att halterna av partiklar inte överskrider EU:s miljökvalitetsnorm i järnvägsmiljöer utomhus. Det gör de inte ens nära spåren, direkt efter att tåg bromsat in eller i väderförhållanden som brukar medföra att partikelhalterna blir extra höga.

I tunnlar eller stationer under jord, till exempel på Arlanda C, är koncentrationen av partiklar däremot högre. Där gäller dock inte Sveriges miljökvalitetsnorm som baseras på gränsvärden i EU:s luftkvalitetsdirektiv  och som enbart avser gränsvärden i utomhusluft där människor vistas.

Mindre slitage på spår och material ger mindre spridning av partiklar

Eftersom spridningen utomhus av partiklar från järnvägstrafik är så pass begränsad bedömer Trafikverket inte att det krävs särskilda åtgärder på det området. Men vårt ständiga arbete med att minska slitaget på spår och materiel kommer att leda till att spridningen av partiklar minskar.

Studier av järnvägens utsläpp av partiklar

Emissions of particulate matter from railways (IVL 2008)

Rapporten Emissions of particulate matter from railways (IVL 2008) redovisar mätningar av partikelemissioner i järnvägstunnlar. Partiklar mättes också med instrument som placerats under ett tåg, för att studera hur emissionerna varierade under körningen av tåget.

Hälsoeffekter, luftvägar, partiklar i Stockholms tunnelbana (KI 2010)

Undersökningen gäller om människor som vistas kort tid i tunnelbanemiljö utsätts för hälsorisker. Det verkar inte så. Däremot har exponering för jämförbara halter av partiklar i vägtunnlar gett andra resultat, vilket tyder på att även partiklarnas storlek, form och kemiska sammansättning kan ha betydelse.

Hälsoeffekter av luftföroreningar i stationsmiljöer till järnvägstunnlar (UmU 2013)

En kunskapssammanställning om betydelsefulla luftföroreningar i järnvägstunnlar ur ett hälsoperspektiv och en analys av relevant kunskap om hälsoeffekter av metallhaltig partikelexponering.

Particles in road and railroad tunnel air (VTI 2016)

En studie för att förbättra kunskapen om skillnaderna när det gäller inandningsbara partiklar i järnvägs- respektive vägtunnel, partiklarnas källor och diskussion kring möjliga åtgärder.

Luftkvalitet i framtida mer eller mindre slutna järnvägs- och tunnelbanestationer

Syftet med projektet är att få till stånd rutiner för att säkerställa hantering av luftkvalitet i framtida slutna järnvägs- och tunnelbanestationer med avseende på hälsoeffekter. Projektet är uppdelat i två delar; dels en uppdatering av en tidigare utförd kunskapssammanställning inom området från år 2013 (Hälsoeffekter av luftföroreningar i stationsmiljöer till järnvägstunnlar (UmU 2013) se ovan), dels en identifiering av vad som ytterligare behöver studeras eller utföras för att nå syftet, baserat på denna sammanställning.