Luft

Vägtrafikens utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen har minskat kraftigt tack vare renare bränslen och renare motorer med effektivare reningsutrustning.

Även om utsläppen har minskat, är luften i många tätorter fortfarande dålig, bland annat på grund av bilarnas avgaser och slitagepartiklar.

De allvarligaste hälsoproblemen orsakas av partiklar och kolväten, men också kväveoxider är skadliga eftersom de bidrar till att det bildas marknära ozon.

Vägtrafiken medverkar också till stora utsläpp av växthusgasen koldioxid. Läs mer om klimatfrågan på våra webbsidor om klimat.

Järnvägstrafikens påverkan på luftens kvalitet är begränsad i jämförelse med vägtrafiken. Mindre än en procent av transportsektorns samlade utsläpp av koldioxid och luftföroreningarna svavel- och kväveoxider kommer från järnvägstrafiken. Däremot kan exponering av höga partikelhalter från slitage på räls, kontaktledning, hjul och bromsar förekomma på underjordiska och överdäckade stationer längs med järn- och spårväg. Trafikverket har nyligen avslutat ett forskarprojekt (”Luftkvalitet i framtida mer eller mindre slutna järnvägs- och tunnelbanestationer”) som syftar till att hantera luftkvalitet på denna typ av stationer så att exponering och orsakad hälsopåverkan minskar. Läs mer om Järnvägens partikelutsläpp. Länk finns längre ner på webbsidan. 

Förutom i vissa hamnstäder är också sjöfartens bidrag till hälsopåverkande luftföroreningar litet.