Mål och förväntade effekter

De samverkande parterna har gemensamt tagit fram Västsvenska paketets fem övergripande mål:

1. Större arbetsmarknadsregioner

Med en hållbar regional utveckling följer ökade tillväxtmöjligheter och stärkt stabilitet på arbetsmarknaden. Västsverige ska utvecklas med förstorade, förtätade och förstärkta lokala arbetsmarknader.

2. En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken

Västsverige, med Göteborg som en attraktiv kärna, ska utvecklas längs starka och tydliga stråk.

3. En konkurrenskraftig kollektivtrafik

För att skapa en attraktiv region och hållbar tillväxt krävs en konkurrenskraftig och tillgänglig kollektivtrafik som tar hand om en större andel av det totala resandet och som svarar mot det framtida ökade resandebehovet.

4. En god livsmiljö

Västsverige ska erbjuda en god livsmiljö med frisk luft och rent vatten, lite buller och ett rikt stads- frilufts- och vardagsliv.

5. Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften

Näringslivet är beroende av effektiva transporter för både personer och gods. Eftersom Göteborg är ett viktigt nav för näringslivets transporter finns särskilt fokus på långväga godstransporter med såväl nationell som internationell inriktning. Sårbarheten i transportsystemen med passager över Göta älv ska minska.

Rapport - sammanställning av målen

Västsvenska paketet - Sammanställning av målen