Nomineringar Trafikverkets arkitekturpris 2023

Trafikverkets arkitekturpris delas ut vartannat år i samarbete med Sveriges Arkitekter. Här är årets nominerade.

Syftet med priset är att lyfta fram anläggningar som ska fungera som goda förebilder när det gäller transportinfrastruktur och arkitektur inom transportsystemet. Vinnaren tillkännages på Arkitekturgalan i Malmö den 9 april.

Lina Tomczak, juryordförande för Trafikverkets arkitekturpris, vilka reflektioner har ni gjort under jurybesöken?

 – Något som blivit tydligt är hur en anläggning kan behöva ett par år för att verkligen ”landa på platsen”, och hur stor roll god omsorg om detaljer har för helhetsupplevelsen. På Station Rosengård får vegetationen ta plats, men har behövt några år för att etableras fullt ut. Folke Bernadotte-bron har hunnit bli en viktig ny koppling på Djurgården.

Vi har också uppmärksammat hur ändrade förutsättningar under genomförandet har blivit lösta på ett lyckat sätt för slutresultatet. För Nya Skurubron innehöll tävlingsförslaget bropelare i vatten. Det omarbetades för att underordna den nya bron till den befintliga och samtidigt behålla en öppen vattenspegel. Även ekodukten är ett gott exempel på hur kloka arbetssätt ger flexibilitet i genomförandet, med exempelvis förändringar av tunnelmynning och gabionmurar.
(Gabionmur är en stålgallerbur som fylls med sten för att skapa en stabil, prisvärd och tålig konstruktion./reds anm)

Nedan ser du våra nominerade projekt.

Nya Skurubron

Nacka kommun, Stockholm

Nya-Skurubron_foto-Jenny-Frejing-750x230px_bransch.jpg

Nya Skurubron är en del av Värmdöleden och utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm och skärgården. Den första bron byggdes här 1915 och byggdes ut 1957. 2011 anordnades en internationell arkitekttävling för en ny bro. Viktigt i tävlingen var relationen till landskapet och de befintliga broarna, trafiklösningar och genomförandet.

Förslaget ”Kontrapunkt” vann tävlingen för sin skönhet och tydliga grepp. ”Den smäckra brobanan bärs elegant upp av bropelarna”, skrev juryn i sin motivering.

Nya Skurubron har genomförts med hög ambition från tävling till genomförande. Genom hela processen har beställare, arkitekt och entreprenör tillsammans hanterat alla utmaningar som uppkommer i denna typ av projekt med hög komplexitet. Trots att förändringar skett under processen har tävlingsförslagets originella och dynamiska koncept genomförts och förstärkts.

Den nominerade är en modern, skulpturalt utformad bro med vackra smäckra linjer som gör ett lätt nedslag i landskapet. Bron är försynt i transportsystemet men storslagen i landskapet. Ned till minsta detalj har utförandet skett med stor precision och omsorg. I och med att en ny bro byggts bredvid den gamla frigörs dessutom plats för gång- och cykeltrafik. 

Beställare

Trafikverket: Åse Wallin, projektchef

Arkitekt och konstruktörer

Dissing + Weitling, Danmark, Leonhardt

Andrä und Partner, Tyskland och ELU Konsult, Sverige genom: Steen Savery Trojaborg, Poul Ove Jensen, Christian Fursund, Jesper Henriksen, Steen Jastrup, Jakob Rolver, Kasper Svanberg, Paul Holmgren, Dan Svensson, Siegfried Hopf och Erik Sagner

Entreprenör

Itinera S.p.A

 

Ekodukt Hallandsåsen

E6 Hallandsåsen i kommungränsen mellan Båstad och Ängelholm, Skåne/Halland

Ekodukt-Hallandsåsen_foto-Anna-Olsson-750x230px_bransch.jpg

Ekodukten vid Hallandsåsen återskapar en säker förbindelse för djur- och växtliv över den hårt trafikerade E6:an och minskar samtidigt risken för viltolyckor. Många olika djur, från älgar till småkryp, har fått ett lugnt och grönt stråk över vägen, fredat från biltrafikens buller och strålkastare.

Genom ett kreativt och iterativt samarbete mellan beställare, arkitekt och entreprenör har platsspecifika och smarta lösningar utvecklas under projektets gång för att förlänga hållbarheten och minska själva byggets påverkan på trafiken. 

Ekodukten relaterar väl till landskapet och ger snarare intryck av en tunnel genom åsen än en bro över den. Konstruktionen har mjukts bäddats in i utfyllnader med planteringar och stensättningar anpassade till platsen. Gabionmurar, istället för de planerade bullerplanken, möjliggör för mindre djur och insekter att söka skydd under passagen över ekodukten. Ekodukten är inlevelsefullt utformad för att skapa en miljö som uppfattas som säker och naturlig för djuren när det gäller allt från vegetationsbyggnad och växtmaterial till siktlinjer.

Beställare

Trafikverket: Projektledare Fatri Rexhepi, miljöspecialist Annelie Rossander

Arkitekt

Tyréns

Entreprenör

Veidekke: Andreas Olander, projektchef

 

Station Rosengård

Rosengård, Malmö

Station-Rosengård_foto-Erika-Weiland-750x230px_bransch.jpg

Att kunna pendla med tåg från Rosengård till andra delar av Malmö är en viktig del av det stora stadsbyggnadsprojektet Amiralsstaden. Station Rosengård togs i bruk 2019 och är planerad för alla de nya invånare som förväntas flytta in i området när det är fullt utbyggt. En tidigare, endast passerande, järnväg för gods har fått ny funktion för persontrafik. Första delen av stationen har anlagts söder om Amiralsgatan, men tanken är att stationen ska växa och i den andra etappen även finnas på norra sidan. Stationen ska bidra till att knyta samman stadsdelen med andra delar av staden genom att ett smidigare resande möjliggörs.

Stationen har passats in i befintlig miljö samtidigt som den fungerar identitetsskapande för stadsdelen. Den fungerar helt utan hissar eller rulltrappor och är möjlig att passera runt, längs med och under på olika sätt, vilket möjliggör nya kopplingar och vistelseytor även för andra än tågresenärer. Det som skapar stationens karaktär är en komposition av några få tydliga byggelement – den gula färgen, de rektangulära plåtarna och inslaget av konst – som står mot en mycket inlevelsefullt utformad grönska.

Ingenting har lämnats åt slumpen när det gäller växtvalen – det är vackert, innovativt och hållbart. Växter har använts för att förstärka bullerskyddet i spaljéer, ge skydd och skugga där det behövs och variationen över året bidrar till att göra platsen mycket levande. Dessutom går alla bär och frukter att äta.

Beställare

Malmö stad: Conny Ragnarp, projektledare;

Landskap, arkitektur, gata: Magnus Svensson, Edit Stormwalther, Anne Richthoff, Wolfgang Liepack

Trafikverket: genom Jan Källqvist, projektledare

Arkitekt

Sweco architects

Ansvarig arkitektgrupp: Sonia Andersson, ansvarig arkitekt (fd. Sweco); Ingrid Wingårdh, handläggande arkitekt (f.d. Sweco); Åsa Samuelsson, arkitekt; Caroline Hertzman, ansvarig landskapsarkitekt (f.d. Sweco); Sara Schlyter, landskapsarkitekt; Sanna Hultin, hortonom; Viggo Fröst, arkitekt; Jonas Svensson, uppdragsledare

Ljusdesign

Malmö stad: Johan Moritz

Entreprenör

BGA entreprenad

 

Folke Bernadottes bro

Djurgården, Stockholm

Folke-Bernadottes-bro_foto-Kasper-Dudzik-750x230px_bransch.jpg

Folke Bernadottes bro sträcker sig över Djurgårdsbrunnsviken mitt emellan Djurgårdsbron vid Strandvägen och Djurgårdsbrunn. Den har gjort det lättare att röra sig till södra delarna av Djurgården från Gärdet och dess museer, precis på den plats där Karl XIV Johan en gång lät bygga en flottbro och en tillfällig bro fanns under Stockholmsutställningen 1930. Folke Bernadottes bro över Djurgårdsbrunnsviken utgör i sitt läge mellan Museiparken och Rosendals slott en återupprättad viktig koppling för gående mellan den norra och södra delen av Djurgården samtidigt som den möjliggör nya vyer och perspektiv.

Utformningen av bron utgår från ett analysarbete kring landskapsrummet och den historiska förankringen. Ambitionen var att spänna över hela vikens bredd i ett enda språng, utan att göra en stor och hög konstruktion i det känsliga historiska landskapet.

Bågbron är 97 meter lång, utan mellanstöd med ett bärande fackverk av höghållfast rostfritt duplex-stål. Upplag för mellanstöd och broändar utgörs av en dold betongkonstruktion under mark som får bron att se ut som en enda båge över vattnet och som ansluter till omgivande landskap.

Beställare

Kungliga Djurgårdens Förvaltning

Arkitekt

& Rundquist arkitekter

Ansvarig arkitektgrupp: Henrik Rundquist, Lars Ancker, Peter Sundin

Entreprenör

Stål & Rörmontage, Aros Water