آموزش بسیار بااهمیت است.

در این قسمت با دلیل و علت اینکه چرا بایستی برای اخذ گواهینامه سوئدی آموزش ببینید آشنا خواهید شد.

آیا می دانید که سوئد  یکی از کشورهایی است که پایین ترین سطح مرگهای ناشی از تصادفات  رانندگی را دارد؟

ایمنی و امنیت ترافیک مسئله ای بسیار مهم  در سوئد می باشد و لذا انتظار بالایی از شما که متقاضی دریافت گواهینامه سوئدی هستید وجود

برای برآورده ساختن  پیش شرطهای لازم در جهت دریافت گواهینامه سوئدی لازم است که آموزش ببینید تا بعنوان یک فرد و راننده ای مطمئن و آکاهآگاه نسبت به محیط زیست باشید.

زمان  مناسبی را برای آموزش خود درنظر بگیرید

برای موفقیت و کسب درجه خوب  در این آموزش  لازم است که تمرین کنید و دروس را بخوانید! قبل از شروع به آموزش لازم است که  مجوز  اخذ گواهینامه رانندگی را اخذ کنید بگیرید .این مجوز را بایستی از اداره  حمل و نقل  به آدرس اینترنتی ذیل  اخذ نمایید.

سپس می تونید به طرق مختف آموزش ببینید : در یک مدرسه آموزش  ترافیک ، همراه با یک  معلم و راهنمای خصوصی   و یا به شکل ترکیبی از این دو روش. این را خود می توانید انتخاب کنید.

برای کسب آمادگی و دانش کافی تا حد امکان تمرین کنید.

همانند تمام مسائل دیگر در زندگی است - برای کسب موفقیت دراین آموزش لازم است که زیاد  تمرین و مطالعه کنید.