برای آزمون وقت بگیرید

شما می توانید وقت خود برای آزمون را لغو یا دوباره آن را نزد واحد خدمات و تعیین وقت امتحان ذخیره کنید . یا آنکه با شماره تلفن 171819-0771 خدمات مشتری مربوط به آزمون رانندگی تماس بگیرید .

در این صفحه می توانید اطلاعات مورد نیاز را قبل از تعیین وقت آزمون  یا  لغو  آن  یا لغو یکی از آزمونها  و یا تعیین وقت مجدد بیابید .

گرفتن عکس  نزد اداره  امور ترافیک  در آستانه آزمون اجباری است

کلیه افرادی که می خواهند در آزمون گواهینامه رانندگی شرکت کنند  لازم است که برای اولین امتحان تئوری رانندگی ( نزد اداره امور ترافیک ) عکس بگیرند . شما نمی توانید عکس همراه خود راارائه دهید دقت داشته باشید که بموقع و قبل از  شروع امتحان عکس از شما گرفته شود. 

عکس گرفتن برای  گواهینامه رانندگی پیش شرط دادن آزمون می باشد. این شرط برای فردی که دارای گواهینامه رانندگی است  و می خواهد برای صلاحیت در سایر پایه های رانندگی  در آزمون  شرکت  کند  نیز وجود دارد