اطلاعاتی درباره اداره امور ترافیک

این اداره سازمان جدیدی است که مسئولیت همه نوع قوانین ترافیک را برعهده دارد: ترافیک در جاده ها و راه آهن و راههای دریایی و هوایی نیز بر عهده این اداره می باشد.

اداره امور ترافیک برای همه  نوع ترافیک در درازمدت و برای آینده برنامه ریزی می کند. اداره امور ترافیک  مسئولیت  ساخت ، حفظ و نگاهداری و مراقبت از راههای کشور  و راه آهنها را برعهده دارد. این اداره  آزمونهای  مربوط به گواهینامه های رانندگی را در بخشهای آیین نامه و آزمون عملی و در بخش مربوط به صلاحیت  شغلی رانندگان تاکسی  برگزار می نماید. این اداره همچنین  آزمونهای مربوط به صلاحیتهای شغلی برای رانندگان حرفه ای را برگزار می نماید.