امتحان رانندگی از دو آزمون تشکیل شده است

برای گرفتن گواهینامه رانندگی  بایستی  آزمون دانش تئوری رانندگی (آیین نامه)  و نیز امتحان عملی رانندگی بدهید. در این آزمونها لازم است که نشان دهید که به دانش و معلوماتی که  برای یک راننده مطمئن  در ترافیک ضروری است، دست یافته اید.

در زیر می توانید اطلاعاتی را پیرامون  آزمونهای تئوری و عملی بیابید .حتی همچنین می توانید با ساختار این دو آزمون آشنا شوید.

جزئیات آزمون آئین نامه به شرح زیر می باشد:

این آزمون مرکب از 70 سوال خواهد بود که تنها 65 سوال آن در امتحان محاسبه خواهند شد. 5 سوال بقیه  بستگی به تستی بودن آنها دارد که برای  ارزیابی قید شده اند. شما نمی توانید ببینید که کدام یک از این سوالها تستی هستند.شما بایستی به حداقل 52 سوال پاسخ صحیح  بدهید تا در آزمون مذکور قبول شوید. زمان آزمون 50 دقیقه است.

تقلب به هر روش و شیوه ای برای ما غیر قابل قبول است.

شما تعهد می نمایید که قبل ازورود به جلسه به سالن تجهیزات الکترونیکی و موبایل خودرا خاموش نمایید و تا زمان خروج از سالن کاملا خاموش نگه داشته شود.

شما پیش از شروع آزمون آیین نامه رانندگی تعهد می نمایید که ازهرگونه لوازم و تجهیزات کمکی غیرمجاز استفاده نمی نمایید و یا از هر شیوه دیگری که تلاش برای تقلب محسوب گردد خودداری نمایید.

چنانچه شما تقلب نمایید موارد زیر شامل حال شما خواهد گردید:

  • از شما به پلیس شکایت می شود برای اینکه شما بر خلاف تعهد خودعمل نموده اید.
  • شما به مدت یک تا دو سال از انجام آزمون محروم می گردد.
  • آزمون شما متوقف می گردد و نتیجه آزمون شما نیز باطل می گردد.
  • چنانچه شما برای آزمون دیگری وقت ذخیره کرده اید وقت های ذخیره شده شما لغو می گردد
  • شما از این پس خودتان نمی توانید وقت برای هیچ آزمونی ذخیره نمایید.

(B) آزمون عملی برای گواهینامه پایه 2 شخصی

زمانیکه وارد آزمون عملی رانندگی میشوید بایستی نشان دهید که  بطور مستق  و در عمل قادر به بکارگیری دانش و معلومات رانندگی خویش می باشید  تا بتوانید راننده ای مطمئن  در ترافیک  باشید.

ممتحن (آزمون گیرنده) ابتدا جزئیات آزمون را  و اینکه چه چیزی در این آزمون مورد ارزیابی واقع خواهند شد برای شما شرح می دهد. چنانچه  شما سوئدی را متوجه نشوید  می توانید یک فیلم  راهنما یی  کننده در رابطه با این آزمون   مشاهده نمایید. 

پس از فیلم راهنما  کنترل ایمنی  را انجام خواهید داد . سپس  می توانید حداقل به مدت  25 دقیقه  هم در مسیر جاده و هم در  ترافیک شهری رانندگی نمایید . نمای واضحی هم از مسیر  به شما داده خواهد شد که در کدام مسیر رانندگی کنید. در صورت بروز  وضعیتی خطر ناک که ورود آزمون گیرنده به آن وضعیت لازم و ضروری باشد شما راننده محسوب نشده بلکه  آزمون گیرنده  راننده اصلی و مسئول  حادثه اتفاق افتاده در طول رانندگی  محسوب خواهد شد