Ansök om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhet och miljö

Statlig medfinansiering innebär att staten kan bidra till genomförande av regionala kollektivtrafikanläggningar samt till åtgärder inom miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar.

Medel för statlig medfinansiering finns avsatta inom ramarna för de regionala planerna för transportinfrastruktur, de så kallade länsplanerna, och inom nationell plan för transportsystemet.

Vem som kan ansöka och för vad

  • Regional kollektivtrafikmyndighet kan ansöka för investeringar i framför allt kollektivtrafikanläggningar
  • Kommuner kan ansöka för flygplatsanläggningar med annan huvudman än staten
  • Kommuner kan ansöka för miljö- och trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på kommunala gator och vägar
  • Statlig medfinansiering kan inte beviljas för en åtgärd på statens anläggning
  • Statlig medfinansiering till spårfordon kan i nuläget inte beviljas i nya beslut.

Ansökan

Ansökan om statlig medfinansiering hanteras av Trafikverket regionalt och vi arbetar med en likartad hantering över hela landet. Det som kan variera är perioderna för ansökan.

Åtgärder som är minst 100 miljoner kronor respektive 50 miljoner kronor följer tidplanen för framtagande och fastställelse av nationell plan för transportinfrastruktur samt länsplanerna.

Handboken 2004:4 har ersatts av en ny beskrivning av Trafikverkets hantering av statlig medfinansiering och hur du som söker gör din ansökan. För att ansöka om statlig medfinansiering, fyll i blanketten i mappen Finansiering som du hittar på sidan Blanketter och mallar som tillhör styrande dokument.

Blanketter och mallar som tillhör styrande dokument

Ansökningstid

Om du vill veta vilken tid som gäller för ansökan i den region där den tänkta åtgärden är belägen, kontakta den regionala kontaktpersonen. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakta oss på denna sida.

Medfinansiering och statlig medfinansiering

Medfinansiering och statlig medfinansiering är två olika begrepp. Läs om finansiering via länken nedan. Medfinansiering