Bidrag för etablering av anläggningar för nykterhetskontroller

Trafikverket fördelar nästan 45 miljoner i bidrag för etablering av anläggningar för nykterhetskontroller i hamnar eller på andra ställen med anslutning till allmän trafik. Nykter trafik spelar en viktig roll för trafiksäkerheten.

För ökad trafiksäkerhet fördelar Trafikverket, på uppdrag av regeringen, nästan 50 miljoner kronor i bidrag till anläggningar för nykterhetskontroller. Anläggningarna kan etableras i eller i närheten av hamnar eller andra platser med anslutning till allmän trafik. Bidraget gäller nya anläggningar för egenkontroll eller för myndighetskontroll av förares alkoholpåverkan. En förutsättning för bidraget är att aktören tar på sig att driva anläggningen i minst fem år.

För att Trafikverket ska kunna dela ut bidragen har regeringen beslutat om en förordning om statsbidrag för etablering av dessa anläggningar.

Mer information om bidraget

Bidraget kan sökas av hamninnehavare och andra aktörer som äger eller förfogar över en plats med anslutning till allmän trafik. Med allmän trafik menas all trafik som kan påverka tredje man.

Bidrag kan omfatta upp till 100 procent av kostnaderna för att etablera en anläggning för

  • egenkontroller på det egna området
  • myndighetskontroller inom till exempel ett hamnområde (utförs av behörig kontrollmyndighet)

Trafikverket kan ge bidrag med högst tre miljoner kronor per anläggning för egenkontroll och högst tio miljoner kronor per anläggning för myndighetskontroll.

Så här ansöker du

Ansökan som ska bestå av ansökningsblankett och kostnadsförteckning, skickas till den e-postadress som är angiven under kontakt nedan.

Sista ansökningsdag är den 22 augusti 2024.

Du kan även skicka in din ansökan via vanlig post till adressen

Trafikverket, Ärendemottagning
Box 810
781 28 Borlänge

Under ”Dokument” nedan hittar du de handlingar som behövs för att söka investeringsbidraget. Ansökningsblanketten innehåller även mer information om förutsättningar för stöd med mera. Där finns även underlag för er som fått bidrag och ska slutredovisa.