Nollvisionen på två minuter

För dig som redan tagit del av webbutbildningen och har ett behov att fräscha upp kunskaperna har vi i korthet sammanfattat Nollvisionens grunder. För en djupare kunskap i alla delar rekommenderar vi att du gör hela utbildningen.

Nollvisionen – ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken

 • 1997 tog svenska riksdagen beslutet att Nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

Nollvisionens säkerhetsfilosofi bygger på tre grundprinciper:

 • Trafikolyckor ska inte leda till allvarliga hälsoförluster.
 • Hänsyn ska tas till människans förutsättningar och begränsningar.
 • Ett säkert system förutsätter ett delat ansvar.
 • Det ska vara lätt att göra rätt i trafiken och misstag ska inte leda till allvarliga personskador. Det innebär att vägar, gator och fordon anpassas och utformas efter människans förutsättningar och begränsningar.
 • Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan de som utformar och de som använder transportsystemet. Utformarna har det yttersta ansvaret för säkerheten.
 • Trafikanten har ansvar att visa hänsyn och att följa de lagar och regler som gäller inom vägtrafiken.
 • De företag som köper transporter och arbetsgivare med anställda som har trafiken som arbetsplats kan bidra till en säkrare trafikmiljö. Hur arbetet ska gå till och vilka krav man ställer kan beskrivas i en trafiksäkerhetspolicy.
 • Myndigheter och aktörer som har kunskap och mandat att skapa ett säkert system behöver arbeta tillsammans. Trafikverket har fått uppdrag av regeringen att leda samverkan av trafiksäkerhetsarbetet inom vägtrafiken.

Några exempel på viktiga insatser för säker vägtrafik:

 • mötesseparering
 • cirkulationsplatser
 • trafiksäkerhetskameror
 • utformning av säkra fordon
 • säkra passager för gående och cyklister
 • säker cykling (utformning, underhåll och hjälmanvändning).
 • Sedan Nollvisionen antogs har antalet omkomna i trafiken mer än halverats, samtidigt som biltrafiken kraftigt har ökat. Sedan 2010 har den positiva utvecklingen planat ut.
 • Nya utmaningar kräver nya lösningar och innovationer. Vi står exempelvis inför utmaningar som handlar om hur vi uppnår säkra hastighetsnivåer, en nykter trafik och ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.
 • Även internationellt har Nollvisionens tankar fått genomslag. Nu finns trafiksäkerhet med som ett delmål i FN:s hållbara mål för hållbar utveckling.